ελετε να κρινετε, να κατακρίνετε, να καυτηριάσετε ή απλά να σχολιάσετε τα κακώς κείμενα της θρησκείας και της πολιτικης;

ελετε να πειτε την άποψή σας;

-'Εχετε να μας προτείνετε μια πρωτότυπη είδηση;

Στείλτε ότι θέλετε να δημοσιεύσετε στο radiobacter@gmail.com

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚ!! ΡΟΖ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ!!ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ!!

1 Και προσηυχήθη η Άννα, και είπεν, Ευφράνθη η καρδία μου εις τον Κύριον· υψώθη το κέρας μου διά του Κυρίου· επλατύνθη το στόμα μου εναντίον των εχθρών μου· διότι ευφράνθην εις την σωτηρίαν σου. Λουκάς 1:46


2 Δεν υπάρχει άγιος καθώς ο Κύριος· διότι δεν είναι άλλος πλην σου, ουδέ βράχος καθώς ο Θεός ημών. Δευτερονόμιο 3:24, Ψαλμοί 86:8

3 Μη καυχάσθε, μη λαλείτε υπερηφάνως· ας μη εξέλθη μεγαλορρημοσύνη εκ του στόματός σας· διότι ο Κύριος είναι Θεός γνώσεων, και παρ' αυτού σταθμίζονται αι πράξεις.

4 Τα τόξα των δυνατών συνετρίβησαν, και οι αδύνατοι περιεζώσθησαν δύναμιν.

5 Οι κεχορτασμένοι εμίσθωσαν εαυτούς διά άρτον· οι δε πεινώντες έπαυσαν· έως και η στείρα εγέννησεν επτά, η δε πολύτεκνος εξησθένησεν. Ψαλμοί 34:10, Θρήνοι 5:6, Λουκάς 1:53

6 Ο Κύριος θανατόνει και ζωοποιεί· καταβιβάζει εις τον άδην και αναβιβάζει. Δευτερονόμιο 32:39, Ιεζεκιήλ 37:11

7 Ο Κύριος πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινόνει και υψόνει.

8 Ανεγείρει τον πένητα από του χώματος, και ανυψόνει τον πτωχόν από της κοπρίας, διά να καθίση αυτούς μεταξύ των αρχόντων, και να κάμη αυτούς να κληρονομήσωσι θρόνον δόξης· διότι του Κυρίου είναι οι στύλοι της γης, και έστησε την οικουμένην επ' αυτούς. Ιώβ 36:15, Ψαλμοί 113:7, Λουκάς 1:52, Ψαλμοί 24:2, Ψαλμοί 102:25, Ψαλμοί 104:5

9 Θέλει φυλάττει τους πόδας των οσίων αυτού· οι δε ασεβείς θέλουσιν απολεσθή εν τω σκότει· επειδή διά δυνάμεως δεν θέλει υπερισχύσει ο άνθρωπος.

10 Ο Κύριος θέλει συντρίψει τους αντιδίκους αυτού· εξ ουρανού θέλει βροντήσει επ' αυτούς· ο Κύριος θέλει κρίνει τα πέρατα της γής· και θέλει δώσει ισχύν εις τον βασιλέα αυτού, και υψώσει το κέρας του χριστού αυτού. Α' Σαμουήλ 7:10, Ψαλμοί 2:6, Ψαλμοί 89:24

11 Τότε ανεχώρησεν ο Ελκανά εις Ραμάθ προς τον οίκον αυτού. Το δε παιδίον υπηρέτει τον Κύριον ενώπιον Ηλεί του ιερέως.

12 Του Ηλεί όμως οι υιοί ήσαν αχρείοι άνθρωποι δεν εγνώριζον τον Κύριον.


13 Η συνήθεια δε των ιερέων προς τον λαόν ήτο τοιαύτη· ότε τις προσέφερε θυσίαν, ήρχετο ο υπηρέτης του ιερέως, ενώ εψήνετο το κρέας, έχων εις την χείρα αυτού κρεάγραν τριόδοντον·


14 και εβύθιζεν αυτήν εις το κακκάβιον, ή εις τον λέβητα, ή εις την χύτραν, ή εις το χαλκείον· και ο, τι ανεβίβαζεν η κρεάγρα, ελάμβανεν ο ιερεύς δι' εαυτόν. Ούτως έκαμνον προς πάντας τους Ισραηλίτας τους ερχομένους εκεί εις Σηλώ.

15 Πριν έτι καύσωσι το πάχος, ήρχετο ο υπηρέτης του ιερέως, και έλεγε προς τον άνθρωπον τον προσφέροντα την θυσίαν, Δος κρέας διά ψητόν εις τον ιερέα· διότι δεν θέλει να λάβη παρά σου κρέας βρασμένον, αλλά ωμόν.


16 Και εάν ο άνθρωπος έλεγε προς αυτόν, Ας καύσωσι πρώτον το πάχος, και έπειτα λάβε όσον επιθυμεί η ψυχή σου· τότε απεκρίνετο προς αυτόν, Ουχί, αλλά τώρα θέλεις δώσει ειδέ μη, θέλω λάβει μετά βίας.

17 Διά τούτο η αμαρτία των νέων ήτο μεγάλη σφόδρα ενώπιον του Κυρίου· διότι οι άνθρωποι απεστρέφοντο την θυσίαν του Κυρίου.

18 Ο δε Σαμουήλ υπηρέτει ενώπιον του Κυρίου, παιδάριον περιεζωσμένον λινούν εφόδ.


19 Και η μήτηρ αυτού έκαμνεν εις αυτόν επένδυμα μικρόν, και έφερε προς αυτόν κατ' έτος, ότε ανέβαινε μετά του ανδρός αυτής διά να προσφέρη την ετήσιον θυσίαν.

20 Και ευλόγησεν ο Ηλεί τον Ελκανά και την γυναίκα αυτού, λέγων, Ο Κύριος να αποδώση εις σε σπέρμα εκ της γυναικός ταύτης, αντί του δανείου το οποίον εδάνεισεν εις τον Κύριον. Και ανεχώρησαν εις τον τόπον αυτών.


21 Επεσκέφθη δε ο Κύριος την Ανναν· και συνέλαβε και εγέννησε τρείς υιούς και δύο θυγατέρας· το δε παιδίον ο Σαμουήλ εμεγάλονεν ενώπιον του Κυρίου. 

22 Ήτο δε ο Ηλεί πολύ γέρων· και ήκουσε πάντα όσα έπραττον οι υιοί αυτού εις πάντα τον Ισραήλ· και ότι εκοιμώντο μετά των γυναικών, των συνερχομένων εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. 

23 Και είπε προς αυτούς, Διά τι κάμνετε τοιαύτα πράγματα; διότι εγώ ακούω κακά πράγματα διά σας παρά παντός τούτου του λαού· 

24 μη, τέκνα μου· διότι δεν είναι καλή η φήμη, την οποίαν εγώ ακούω· σεις κάμνετε τον λαόν του Κυρίου να γίνηται παραβάτης·

25 εάν αμαρτήση άνθρωπος εις άνθρωπον, θέλει ικεσία γίνεσθαι εις τον Θεόν υπέρ αυτού· αλλ' εάν τις αμαρτήση εις τον Κύριον, τις θέλει ικετεύσει υπέρ αυτού; Εκείνοι όμως δεν υπήκουον εις την φωνήν του πατρός αυτών· διότι ο Κύριος ήθελε να θανατώση αυτούς.


26 Το δε παιδίον ο Σαμουήλ εμεγάλονε και ευηρέστει και εις τον Κύριον και εις τους ανθρώπους. Λουκάς 2:52

27 Ήλθε δε άνθρωπός τις του Θεού προς τον Ηλεί και είπε προς αυτόν, Ούτω λέγει Κύριος· Δεν απεκαλύφθην φανερά εις τον οίκον του πατρός σου, ότε αυτοί ήσαν εν τη Αιγύπτω εν τω οίκω του Φαραώ; Πράξεις Αποστόλων 7:25


28 Και δεν εξέλεξα αυτόν εκ πασών των φυλών του Ισραήλ εις εμαυτόν διά ιερέα, διά να κάμνη προσφοράς επί του θυσιαστηρίου μου, να καίη θυμίαμα, να φορή εφόδ ενώπιόν μου; και δεν έδωκα εις τον οίκον του πατρός σου πάσας τας διά πυρός γινομένας προσφοράς των υιών Ισραήλ; Λευιτικό 10:14

29 Διά τι λακτίζετε εις την θυσίαν μου και εις την προσφοράν μου, την οποίαν προσέταξα να κάμνωσιν εν τω κατοικητηρίω μου, και δοξάζεις τους υιούς σου υπέρ εμέ, ώστε να παχύνησθε με το καλήτερον πασών των προσφορών του Ισραήλ του λαού μου; Δευτερονόμιο 32:15


30 Διά τούτο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει, Είπα βεβαίως ότι ο οίκός σου και ο οίκος του πατρός σου ήθελον περιπατεί ενώπιόν μου έως αιώνος· αλλά τώρα ο Κύριος λέγει, Μακράν απ' εμού· διότι τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει, οι δε καταφρονούντές με θέλουσιν ατιμασθή. 'Εξοδος 28:43, 'Εξοδος 29:9

31 Ιδού, έρχονται ημέραι, ότε θέλω κόψει τον βραχίονά σου και τον βραχίονα του οίκου του πατρός σου, ώστε άνθρωπος γέρων δεν θέλει είσθαι εν τω οίκω σου.

32 Και θέλεις ιδεί εν τω κατοικητηρίω μου αντίπαλον, μεταξύ πάντων των διδομένων αγαθών εις τον Ισραήλ· και δεν θέλει υπάρχει γέρων εν τω οίκω σου εις τον αιώνα.

33 Όντινα δε εκ των ιδικών σου δεν αποκόψω από του θυσιαστηρίου μου, θέλει είσθαι διά να καταναλίσκη τους οφθαλμούς σου και να κατατήκη την ψυχήν σου· πάντες δε οι έκγονοι του οίκου σου θέλουσι τελευτά εις ανδρικήν ηλικίαν.
Source: toksipnitiri

34 Και τούτο θέλει είσθαι σημείον εις σε, το οποίον θέλει ελθεί επί τους δύο υιούς σου, επί Οφνεί και Φινεές· εν μιά ημέρα θέλουσιν αποθάνει αμφότεροι.

35 Και θέλω ανεγείρει εις εμαυτόν ιερέα πιστόν, πράττοντα κατά την καρδίαν μου και κατά την ψυχήν μου· και θέλω οικοδομήσει εις αυτόν οίκον ασφαλή· και θέλει περιπατεί ενώπιον του χριστού μου εις τον αιώνα.

36 Και πας ο εναπολειφθείς εν τω οίκω σου θέλει έρχεσθαι προσπίπτων εις αυτόν διά ολίγον αργύριον και διά κομμάτιον ψωμίου, και θέλει λέγει, Διόρισόν με, παρακαλώ, εις τινά των ιερατικών υπηρεσιών, διά να τρώγω ολίγον άρτον. ΣΑΜΟΥΗΛ .Α---.ΣΧΟΛΙΑ  ΠΟΛΥ  ΚΑΡΠΕΡΟΣ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΠΕΝΤΕ ΠΑΙΔΙΑ  ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ??ΠΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΧΕ ΤΕΛΙΚΑ  Ο ΓΙΑΧΒΕ??ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ??ΠΩΣ ΣΥΝΕΒΑΛΕ Η ΑΝΝΑ ΜΕ ΚΡΙΝΟ ΄'Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ???

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Φορολογήστε την εκκλησία ΤΩΡΑ!

ΠΗΓΗ: Το ελληνάκι

Για τον ελληνικό παραλογισμό θα μπορούσαν να γραφτούν πολλά βιβλία. Για την ακρίβεια, από μόνος του θα μπορούσε να δημιουργήσει μία ολόκληρη επιστήμη με πολυετείς έρευνες, προβληματισμούς, debates, κλπ. Πώς θα μπορούσε, άλλωστε, να εξηγηθεί το γεγονός ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης που έχουν προκαλέσει τόσο οι διεφθαρμένοι μηχανισμοί ενός Κράτους, όσο και οι χαραμοφάηδες, κουτοπόνηροι, κάτοικοί του, ο πιο πλούσιος οργανισμός αυτού του Κράτους συνεχίζει και μένει στο απυρόβλητο; Μαζί με αυτό τον οργανισμό, στο απυρόβλητο μένουν και τα μαυροφόρα στελέχη του, που όχι μόνο δε συμβάλλουν με τον παραμικρό τρόπο στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας, αλλά ανά τακτά χρονικά διαστήματα ασκούν και κριτική σε πολιτικά και κοινωνικά θέματα.

Από την ερχόμενη εβδομάδα, διάφοροι παρτάκηδες θα απαιτήσουν να μην πληρώσουν τα σπασμένα του διεφθαρμένου Κράτους, ενώ το Κράτος θα απαιτήσει περισσότερη βοήθεια από τους παρτάκηδες. Κανείς όμως δεν θα ζητήσει τη συμβολή της εκκλησίας, όπως και κανείς δεν ζήτησε επισήμως εξηγήσεις για τα φασιστικά παραληρήματα διαφόρων Μητροπολιτών τον τελευταίο καιρό. Όλες οι απεργίες θα βλάψουν τα οικονομικά του Κράτους, και οι πορείες θα κατευθυνθούν στα Υπουργεία και τη Βουλή. Όμως, καμία εκκλησία δεν θα αποκλειστεί, ενώ η Μονή Πετράκη θα συνεχίσει τις δουλειές της στο ήσυχο και αδιατάραχτο περιβάλλον του Κολωνακίου.

Η εκκλησία της Ελλάδος Α.Ε. χρήζει μίας ιδιαίτερης ασυλίας, που αποκτά ακόμα και οικονομικό χαρακτήρα στη χειρότερη οικονομική κρίση της μεταπολίτευσης.

Αμέτρητα ακίνητα, δωρεές εκατομμυρίων, ΜΚΟ μαϊμούδες, αφορολόγητες κερδοφόρες Μονές και επιχειρήσεις, που κάθε χρόνο δημιουργούν τεράστιες μαύρες τρύπες στο επίσημο ΑΕΠ της χώρας, «με ευλάβεια και κατάνυξη». Συντάξεις φοβισμένων γιαγιάδων, τεράστιες περιουσίες και κτήματα-φιλέτα αποθανόντων, χρηματικές δωρεές απελπισμένων «αμνών» και ορδές χαμηλόμισθων απελπισμένων, συνεχίζουν να τροφοδοτούν το μεγαλύτερο αδηφάγο τέρας εκτός φορολογικού πλαισίου. Και όσο οι ρασοφόροι μένουν στο απυρόβλητο, τόσο ο κόσμος συνεχίζει να χώνει πενηντάρικα και κατοστάρικα στα ράσα για να βαφτίσει το παιδί του, να ανάψει ένα κερί, να πενθήσει το νεκρό του και να φιγουράρει στο γάμο του.

Η περιουσία της εκκλησίας είναι τόσο μεγάλη που ουδέποτε έχει καταμετρηθεί ολόκληρη στο σύνολό της. Τα στοιχεία για την ακίνητη περιουσία της είναι από τα πιο προσεγγιστικά, αλλά και πάλι είναι χαμηλότερα από τα πραγματικά. Μία καλύτερη εικόνα ισχύει μόνο για τις επίσημες οικονομικές δραστηριότητες της εκκλησίας (όπως εισπράξεις ενοικίων, χαρτοφυλάκιο, κλπ), και φυσικά πουθενά δεν εκτιμώνται τα «χαρτζιλίκια» των παπάδων, και οι δωρεές που καθημερινά φουσκώνουν το εκκλησιαστικό αποθεματικό.
Μέσα σε όλη αυτή την απάτη, και εν μέσω της παράλογης ανταλλαγής κατηγοριών μεταξύ εργαζομένων και Κράτους, τα ρασοφόρα golden boys συνεχίζουν και τρίβουν «ευλαβικά» τις χοντρές κοιλιές τους. Είναι καιρός, τα βλέμματα να στραφούν όχι μόνον στους ύπερ-έχοντες, αλλά κυρίως σε αυτούς που ανέκαθεν την έβγαζαν καθαρή και πάντα ελίσσονταν μακριά από τις οικονομικές υποχρεώσεις του κοινωνικού μας συνόλου, ενώ εκείνοι συνέχιζαν να θησαυρίζουν. Είναι καιρός, το αίτημα της ουσιαστικής φορολόγησης της εκκλησίας, να γίνει δυνατό και επιτακτικό από όσο περισσότερο κόσμο γίνεται.

Τις τελευταίες μέρες έχει ξεκινήσει μία επίσημη διαδικτυακή συλλογή υπογραφών για τη φορολόγηση της εκκλησίας. Υπογράψτε όσοι συμφωνείτε και γνωστοποιείστε το petition με όποιον τρόπο μπορείτε.

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ

 Πηγή: athriskos.grhttp://www.athriskos.gr/modules/news/article.php?storyid=1499
Του Ι. Θεοδωρόπουλου

«Και ου μόνον κατά των λίθων επέδειξαν τον Χριστιανικόν  ζήλον των οι ακάματοι  εκείνοι ειδωλοθραυσται αλλά και κατά των δύστυχων εκείνων, όσους υποπτεύοντο εμμένοντας είς των πατέρων των την θρησκείαν. Ο σφάζων  πρόβατον προς οικογενειακήν ευωχίαν,  ό προσφέρων  άνθη εις τον τάφον του πατρός του, ο συλλέγων  χαμαίμηλα είς το φως  της σελήνης, ο αρωματίζων την οικίαν του η φέρων περί τον τράχηλον φυλακτήριον κατά του πυρετου κατεμηνύετο υπό κοκκουλοφόρων κατασκόπων ως μάγος η ειδωλολάτρης, κατεβαρύνετο δι’  αλύσεων  και εστέλλετο είς Σκυθούπολιν,  όπου είχε στηθη το Χριστιανικόν Κρεουργειον.»   Ε. Ροΐδης    

Ο Αυτοκράτορας  (Μέγας)  Κωνσταντίνος  αφού  ανέλαβε  τα  ινία  της   Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με την βοήθεια των Χριστιανών, βρέθηκε προ του μεγάλου  προβλήματος που  ήταν η ακεραιότητα της  Αυτοκρατορίας.   Η Αυτοκρατορία ήταν αχανής, μια είδηση από  τα  πέρατα  της επικράτειας για να φθάσει στην  πρωτεύουσα  έφτανε  πολλές  φορές  μετά  από  τρεις  μήνες.   Οι  κατακτήσεις είχαν  σταματήσει, και νέος χρυσός δεν εισέρρεε στα  ταμεία του  κράτους.   Έτσι  ήταν  αδύνατον να διατηρείτε αρκετός και ικανός στρατός για την προστασία των συνόρων.

  Την  Αυτοκρατορία   αποτελούσαν   ένα  πλήθος   ετεροκλήτων   λαών  και  συναντούσες  πλήθος  γλωσσών, θρησκειών, και  τοπικών  ιδιαιτεροτήτων. Όλοι αυτοί οι  λαοί  δεν  είχαν  τίποτα το κοινό, και στο  μυαλό τους  πάντα  υπήρχε  η  σκέψη το πώς  θα  αποτινάξουν  το  Ρωμαϊκό  ζυγό, και γενικώς δεν αισθάνονταν ως Ρωμαίοι πολίτες. 

   Στο μυαλό του Κωνσταντίνου   συνεχώς   περιστρέφονταν   η  λύση   του   προβλήματος.      Αναγκάστηκε  λοιπόν  να  πάρει  δύο σημαντικότατες  αποφάσεις, που  έμελλε  να  παίξουν  καθοριστικό  ρόλο  για  την  τύχη  της  Αυτοκρατορίας,  αλλά και  την ιστορική εξέλιξη του Δυτικού κόσμου.

  Η πρώτη ήταν να χτίσει μια νέα πρωτεύουσα σε ένα –γεωγραφικά- καλύτερο μέρος. Η δεύτερη να δώσει σε αυτούς τους λαούς που αποτελούσαν την Αυτοκρατορία, και τίποτα το κοινό δεν τους συνέδεε, κάτι κοινό, ώστε να δέσει ως ενιαίο κράτος.  Αυτό θα ήταν  ένας  Θεός. –συνταγή δοκιμασμένη με επιτυχία από τον Μωϋσή. – Ο  Χριστιανισμός ήταν η λύση,  διότι ήταν η μόνη  μονοθεϊστική θρησκεία,  αλλά είχε ήδη και αρκετούς πιστούς.

       Η  δια της βίας σε πρώτη φάση επιβολή της νέας θρησκείας ήταν αδύνατος, διότι οι πιστοί της ήταν μειοψηφία.  Το πρώτο βήμα έγινε με το διάταγμα των Μεδιολάνων- το περί ανεξιθρησκίας-  Το δεύτερο  βήμα ήταν να παροτρύνει  τους επισκόπους να προχωρήσουν στην πρώτη  οικουμενική σύνοδο το 325. Εκεί τους ζήτησε να καθορίσουν με σαφήνεια το τι πρεσβεύει  η νέα θρησκεία, χωρίς αιρέσεις, χωρίς σκοτεινά σημεία. Δεν δίστασε ακόμη να διακόψει τις φιλικές του σχέσεις με τον Άρειο καθ’ ότι αυτός υποστήριζε ότι ο Χριστός  δεν  είναι ομοούσιος με τον Πατέρα του,  θέση που δεν συμφωνούσε η πλειοψηφία των  Επισκόπων. Το πιστεύω της νέας θρησκείας επικύρωσε  με διάταγμα ο Αυτοκράτωρ  Κωνσταντίνος.

    Πέρασαν αρκετά χρόνια και η μειοψηφία των Χριστιανών  έτεινε να γίνει πλειοψηφία σε όλους τους λαούς της Αυτοκρατορίας πλην των Ελλήνων.  Οι Έλληνες που είχαν αναδείξει  ένα πλήθος φιλοσόφων,  και υπερείχαν συντριπτικά, πνευματικά, και πολιτιστικά, τους ήταν αδιανόητο να αποδεχθούν μια νέα ξενόφερτη, ανατολίτικη  θρησκεία.  Η δική τους θρησκεία ήταν άρρητα δεμένη με την Αρχιτεκτονική, την  γλυπτική, την ζωγραφική, το θέατρο, την  ρητορική, την ποίηση, και γενικά ήταν τρόπος ζωής.  Αλλά και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Έλληνες έλεγαν υποτιμώντας τους άλλους λαούς  -- Πας μη Έλλην είναι βάρβαρος – Αυτή λοιπόν την υπεροχή τους έμελλε να την πληρώσουν πολύ ακριβά, και με πολύ αίμα.   

    Η  με δόλιο τρόπο παραπλάνηση, και σφαγή  7.000  Ελλήνων της  Θεσσαλονίκης,  και κατά άλλους  15.000. –με προφανή αιτία—στον  Ιππόδρομο της πόλης τους το 390 κατόπιν διαταγής του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου, ήταν η αρχή των δεινών που θα ακολουθούσαν,  για τους  Έλληνες. Για αυτή την εγκληματική του πράξη τον Θεοδόσιο επέπληξε με επιστολή του ο Πατριάρχης Αμβρόσιος, και τον τιμώρησε με ένα χρόνο ακοινωνησία…… Επίσης η Εκκλησία μας δεν τον ξέχασε και τον τιμώρησε…δεόντως τον ανακήρυξε…Άγιο.   Δεν μας ξενίζει το γεγονός γιατί τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο και τη μητέρα του    Ελένη και αυτούς ανακήρυξε Αγίους παρ’ ότι ο πρώτος διέταξε να φονεύσουν καθ’ υπόδειξη της μητέρας του ( Αγίας ) Ελένης,  τη γυναίκα του Φαύστα. Επίσης τον γιο του Κρίσπο και τον γαμβρό του Λικίνιο, αν και  είχε υποσχεθεί με όρκο στην αδελφή του Κωνστάντια ότι δεν θα τον θανατώσει.  

   Το  392 ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος  καθόρισε ως επίσημη και μοναδική θρησκεία της Αυτοκρατορίας τον  Χριστιανισμό, και όποιος προβαίνει σε ιεροτελεστίες προς τιμήν των παλιών Θεών, θα τιμωρείτε με θάνατο, και με δήμευση της περιουσίας του. Το τι επακολούθησε δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος νους. Δεν ήταν μόνο οι διωγμοί των Ελλήνων από τους Χριστιανούς αλλά και όλα αυτά τα απερίγραπτου τέχνης Αριστουργήματα του Φειδία, του Πραξιτέλη, του Μύρωνος, του  Αλκαμένους, του Πολυκλείτου παρεδόθησαν στην καταστροφική μανία των Χριστιανών.

Ο μεγάλος Νεοέλληνας συγγραφέας Εμμανουήλ Ροϊδης γράφει χαρακτηριστικά.

«Και ου μόνον κατά των λίθων επέδειξαν τον Χριστιανικόν  ζήλον των οι ακάματοι  εκείνοι ειδωλοθραυσται αλλά και κατά των δύστυχων εκείνων, όσους υποπτεύοντο εμμένοντας είς των πατέρων των την θρησκείαν. Ο σφάζων  πρόβατον προς οικογενειακήν ευωχίαν,  ό προσφέρων  άνθη εις τον τάφον του πατρός του, ο συλλέγων  χαμαίμηλα είς το φως  της σελήνης, ο αρωματίζων την οικίαν του η φέρων περί τον τράχηλον φυλακτήριον κατά του πυρετου κατεμηνύετο υπό κοκκουλοφόρων κατασκόπων ως μάγος η ειδωλολάτρης, κατεβαρύνετο δι’  αλύσεων  και εστέλλετο είς Σκυθούπολιν,  όπου είχε στηθη το Χριστιανικόν Κρεουργειον.»

Εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος ποίοι ήταν οι  κουκουλοφόροι…….

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

H Αλιεία στο Υπουργείο Εφοπλιστών και του ΕΦΕΤ στην εντατική του Υπουργείου Υγείας


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(ΠΟΓΕΔΥ) 

ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ - ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΟΓΕΔΥ
Νίκου Κακαβά


          Πριν ανακοινώσει ο Υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης τις αποφάσεις του για τη νέα δομή του Υπουργείου ΥΠ.Α.Α.Τ., θα περίμενα από έναν πολιτικό με μακρά υπουργική θητεία να τοποθετηθεί, αν όλες οι προηγούμενες διοικητικές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν το ΥΠ.Α.Α.Τ. και τους Γεωτεχνικούς είχαν θετικό αποτέλεσμα για τον πρωτογενή τομέα και την Εθνική Οικονομία.
          Όπως όλοι γνωρίζουν και η μεταφορά των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών στις Ν.Α. και η ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ. χωρίς σχεδιασμό και ο τεμαχισμός των ελέγχων τροφίμων είχαν αρνητικά αποτελέσματα. Σε όλα αυτά η ΠΟΓΕΔΥ είχε και θέσεις και προτάσεις αλλά ποτέ δεν υιοθετήθηκαν από κανέναν Υπουργό, άραγε γιατί;
          Δεν άκουσα να αναφέρει κάτι για την μεταφορά της Αλιείας στο Υπουργείο Εφοπλιστών και του ΕΦΕΤ στην εντατική του Υπουργείου Υγείας, όπως επίσης για τα νέα απαράδεκτα οργανογράμματα των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών στις Αιρετές Περιφέρειες που μόνο προβλήματα θα δημιουργήσουν.
          Τον ενημερώνω λοιπόν και του τονίζω ότι όποιος σχεδίασε και ότι σχεδίασε απουσία των Γεωτεχνικών απέτυχε.
          Λαμπρό παράδειγμα η κατάληξη προηγούμενων Υπουργών του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Δικό μου σχόλιο: Ο λάος λέει  για κάποιον αδαή οδήγό,  "νύχτα το πήρε το Δίπλωμα"!!! Έτσι ακριβώς  συμβαίνει με την παρουσα κυβέρνηση... Νύχτα δημιουργήθηκε  και αναλόγως (παραλόγως) πράτει !!!

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Επιβατικές πτήσεις στο διάστημα

Πηγή contra.gr 
Ταξίδια αναψυχής σε χαμηλή γήινη τροχιά από το 2015 θα προσφέρει η Boeing σε όσους έχουν βαρεθεί τα κοινά, συνηθισμένα ταξίδια.Οι πτήσεις αφορούν εταιρίες, ιδιώτες, ομοσπονδιακές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και μη κυβερνητικές οργανώσεις χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινωθεί επίσημες τιμές για τη μεταφορά.

Αυτό όμως που τονίστηκε είναι ότι τα κόστη θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά αφού στο "παιχνίδι" θα μπει και άλλη μια εταιρία, η Virgin Galactic με το σκάφος της SpaceShipTwo. Μάλιστα, η τελευταία θα ξεκινήσει νωρίτερα τα ταξίδια της αφού υπολογίζεται πως θα ξεκινήσουν το διάστημα 2012-2013.

Μολαταύτα, όσοι έχουν κάνει τέτοιου είδους ταξίδια έχουν πληρώσει αδρά για αυτήν την εμπειρία αφού ο Γκι Λαλιμπέρτ - ιδρυτής του καναδικού τσίρκου Cirque du Soleil- ξόδεψε 35 εκατομμύρια δολάρια για να ταξιδέψει στο διάστημα.

Σύμφωνα με την Virgin Galactic, τα ταξίδια θα κοστίζουν 200.000 δολάρια και θα είναι σύντομα.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με ιδιωτικές εταιρίες για τις αποστολές ενώ πρόκειται να κατασκευάσουν νέο σκάφος το οποίο θα είναι έτοιμο το 2016. Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ δίνουν  51 εκατομμύρια δολάρια για τη μεταφορά κάθε Αμερικανού αστροναύτη στη Ρωσία ενώ σε τρια χρόνια η μεταφορά αυτή θα κοστίζει 56 εκατομμύρια δολάρια.

Υ.Γ. Όπως βλέπετε κύριοι των αποκαλυπτικών θρησκειών ,ο ουρανός δεν είναι το "στερέωμα" που άνωθεν του έχει νερά και επάνω του κολημενα διακοσμητικά αστράκια.. Ειναι το απειρο διαστημα , που μπορουμε όλοι μας να επισκεφτουμε (με αρκετά χρήματα προς το παρόν).
Όταν οι "Άγιοι" πατέρες σας, έλεγαν ότι ο Μωυσής πηγε στο Σινά για να παρει τις ΄"Θεϊκες" εντολές , το είπαν γιατί νομιζαν ότι θα πάει  πιο κοντα στον ουρανό που βρισκεται ο θεός, άρα πιο κοντά του.
Το ίδιο και όταν "αναληφθηκε" στους Ουρανούς" Ο ιησούς¨.. πηγαινε στον 'Ουράνιο πατέρα'. Που να το περίμεναν ότι ο καθε ενας από μας θα  εχει ανέβει σε ύψος χιλιομετρων στον Ουρανό (με αεροπλάνο) και ότι θα ειμαστε έτοιμοι να ταξιδέψουμε στο διαστημα ως ιδιώτες. Και να φανταστει κανεις 'οτι μεχρι τα τελη του 19ου αιώνα ήταν κοινή παραδοχή ότι αντικειμενο βαρύτερο από τον αέρα, ειναι αδύνατο να πετάξει.
Εύλογα θα αντιτείνει  κάποιος ότι όλα αυτα που αναφέρονται στη βίβλο ειναι αλληγορικά..ΝΑΙ!.Αν απευθυνόταν σε σημερινους ανθρωπους! ίσως!,. Αλλά όλα αυτά απευθύνονταν σε ανθρωπους που η έννοια του αλληγορικου ήταν άγνωστη!

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Επιτέλους!!!!! όλο το κόμικ με τα κατορθώματα του "Αγίου " Νικολάου!!!!

 Καιρό έψαχνα να βρώ όλο το τον «ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΒΙΟ του «ΑΗ ΝΙΚΟΛΑ»» και το Βρήκα στο http://toksipnitiri.blogspot.com/ . Επειδή σε αυτό το ΜΠΛΟΓΚ οι αναρτήσεις τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς, αποφάσισα να το δημοσιεύσω κι εγώ, ώστε να το απολαύσουν όσο το δυνατόν περισότεροι φίλοι!
Ας Ξεκινήσω όμως με έναν πρόλογο για τον «περί ου ο λόγος» Χαίρε, ο εκτεφρώσας τους βωμούς των ειδώλων" ψάλλουν στους χαιρετισμούς προς τιμή του "αγίου Νικολάου" (6 Δεκ.) οι ορθόδοξοι ιερείς… Και βέβαια σύμφωνα με την «θανατολατρεία» του Χριστιανισμού αυτή είναι και η ημέρα θανάτου του.
Κατάγονταν από τη Λυκία της Μ. Ασίας και αυτό έχει σημασία για να καταλάβουμε ποιους βωμούς των ειδώλων εκτέφρωνε. Αν και στο Κομικ οι δημιουργεί δεν κρύβουν τα λόγια τους και αναφέρονται σαφως μεν, αναίσχυντα δε στην καταστροφή του ναού της Αρτέμιδος. (με τους κίονες του οποίου στηρίζεται ο τρούλος της «αγια» Σοφιάς).
Ήταν επίσκοπος στην Πόλη αυτή. Το 325 μ.Χ έλαβε μέρος στην Α' Οικουμενική Σύνοδο,. Λέγεται ότι κατά τη Σύνοδο χαστούκισε τον Άρειο(τόσο άγιος ήταν) και ο Μέγας Κωνσταντίνος (Άγιος παιδοκτονος, συζυγοκτόνος .... ) τον φυλάκισε, όπως εμφαίνεται και από το ΚΟΜΙΚ. ......
Και ναι!!!! Είναι ο ίδιος άγιος που «φέρνει» τα δώρα στα παιδάκια τα Χριστούγεννα στις άλλες χώρες, εκτός Ελλάδας. (βλ. Santa Claus)

Καντιώτης: Δεσπότης Ορθόδοξης Αίρεσης του φυλετισμού

.....Από όλες τις βαριές αμαρτίες του Καντιώτη που συμπεριφερόταν σχεδόν πάντα σαν να αγνοούσε το Ευαγγέλιο, χειρότερη ήταν αυτή του Εθνικισμού. Θεωρούσε πως υπήρχε μια Αρεία Φυλή η Νεοελληνική, χάριν της οποίας ενσαρκώθηκε σε Εβραίο ο θεός Χριστός. Δεν είχε την παραμικρή οικουμενική αντίληψη για τον Χριστιανισμό, αλλά ήταν οπαδός του εθνικού θεού του ακροδεξιού νεοελληνικού κράτους. Ασφαλώς όλη σχεδόν η Ορθοδοξία και ιδιαίτερα ο ελληνικός της κλάδος μαστίζονται από την αίρεση του φυλετισμού, η οποία έχει οδηγήσει αυτήν την Εκκλησία στο να έχει π.χ. πάνω από 10 εθνικές Εκκλησίες στις ΗΠΑ και να είναι ο περίγελος του χριστιανικού κόσμου, αφού διδάσκει το φυλετικό μίσος στους πιστούς της, φτάνοντας στο σημείο να τους βάζει να σφάζονται μεταξύ τους στα Βαλκάνια.. Ακόμη και σήμερα οι ορθόδοξοι πατριάρχες μαλλιοτραβιούνται άγρια για τα όρια των δικαιοδοσιών τους Στην αιρετική ελληνορθόδοξη Εκκλησία διατυπώνεται στην πράξη και επίσημα η αντιχριστιανική άποψη πως υπάρχουν κατώτεροι λαοί όπως οι Αλβανοί, οι Άραβες -ιδιαίτερα οι Παλαιστίνιοι, που κι αυτούς όπως και τον Χριστό μερικοί υπερπατριώτες τους παρουσιάζουν ως Έλληνες- οι Αφρικανοί κλπ που δεν δικαιούνται να εκλέγουν δικούς τους προκαθήμενους παρά μόνο Νεοέλληνες αρχιερείς. Ακόμη και ο πρώτος τη τάξει πατριάρχης της Ισταμπούλ πρέπει να είναι Έλληνας, αυτοτιτλοφορούμενος μάλιστα «πατριάρχης του Γένους», την ίδια μάλιστα στιγμή που σφετερίζεται τον χωρίς αντίκρισμα τίτλο «οικουμενικός» που του έδωσε πραξικοπηματικά ο κτηνώδης ανατολικός Ρωμαίος αυτοκράτορας Φλάβιος Μαυρίκιος Τιβέριος (6ος αι.) και που ιστορικά ανήκει μόνο στον επίσκοπο της Ρώμης, που τότε διαμαρτυρήθηκε χωρίς να εισακουστεί.

Αυτές βέβαια οι φαιδρότητες της Εκκλησίας που ακόμη αναθεματίζει τους αρχαίους Έλληνες με φοβερές κατάρες ανήμερα της «Κυριακής της Ορθοδοξίας», πέρα του ότι είναι ολότελα αντιεπιστημονικές και ανιστόρητες (το φυλετικό συνονθύλευμα των Νεοελλήνων δεν επιτρέπει την αυταπάτη της ελληνικής φυλής) είναι και ολότελα αντιχριστιανικές και βλάσφημες. Οι κληρικοί υπάλληλοι του ελληνικού κράτους που συμπεριφέρονται στο Εξωτερικό σαν μισθωτοί του πράκτορες ή διπλωματικοί του υπάλληλοι και στο Εσωτερικό του σαν χωροφύλακες, δεν έχουν κανένα θεολογικό ή εκκλησιολογικό υπόβαθρο στο να ενεργούν έτσι..... όλο
ο άρθρο στο roides.wordpress.com

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Τα εμβόλια του ανηθικου κέρδους

Πηγή: RADAR: Ο ΑΓΡΥΠΝΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ
Ο δρόµος της επιστροφής από τις θάλασσες αυτή τη φορά δεν κρύβει κάποια «χειµερινή απειλή». Η λεγόµενη «νέα γρίπη», που ακόµη και αυτή η αµήχανη ονοµατολογία της προδίδει πως ήταν κάτι ύποπτο από την αρχή, ηττήθηκε αµαχητί. Δεν αποµένει παρά να ζήσουµε µε τις παρενέργειές της.


Για τα εµβόλια οι επιστήµονες είχαν έγκαιρα εκφράσει τις επιφυλάξεις τους. Σήµερα, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες υγείας έχουν θορυβηθεί από κρούσµατα ναρκοληψίας που σηµειώνονται στη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Γαλλία και τα οποία αποδίδονται στο αντιγριπικό εµβόλιο Ρandermix της Glaxo, µε το οποίο έχουν εµβολιαστεί 31 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι. Πέρυσι τέτοιον καιρό, µέσα στον παροξυσµό που είχε προκαλέσει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (µε τις εισηγήσεις ιατρικών συµβούλων του που αργότερα αποδείχτηκε πως είχαν διαπλοκή µε φαρµακευτικές εταιρείες), ο συγγραφέας ιατρικών θεµάτων Ντάνιελ Ντενούν προειδοποιούσε στο καναδικό περιοδικό «Κόµον Γκράουντ» ότι η εσπευσµένη διάθεση των εµβολίων «σηµαίνει πως θα πρέπει να παρακαµφθούν βασικές κλινικές δοκιµασίες για την ασφάλεια και τη δραστικότητά τους».

Το ίδιο έκαναν και επιφανείς επιστήµονες που εξέφραζαν στα διεθνή µέσα ενηµέρωσης τις ανησυχίες τους για την ενδεχόµενη επικινδυνότητα των εµβολίων. Οπως ο γερµανός καθηγητής της Φαρµακολογίας Πέτερ Σενχέφερ που είχε δηλώσει σε τηλεοπτική εκποµπή του «Αρτε», ο τίτλος της οποίας τα έλεγε όλα («Οι κερδοσκόποι του τρόµου»), πως η λεγόµενη «πανδηµία» δεν είναι παρά ένα κατασκεύασµα των φαρµακοβιοµηχανιών.

Και όπως ο Βόλφγκανγκ Μπέκερ - Μπρίζερ, διευθυντής του ιατρικού περιοδικού «Αrznei - Τelegramm», που µιλούσε ξεκάθαρα για διαπλοκή επιχειρηµατικών και πολιτικών συµφερόντων.


Παρ όλα αυτά, µε την ανύπαρκτη απειλή του θανάτου από µια επίσης ανύπαρκτη πανδηµία, οι φαρµακευτικές εταιρείες και οι πολιτικές ηγεσίες έστησαν εκατοµµύρια ανθρώπους στη γραµµή και τους κάρφωσαν στο µπράτσο τη βελόνα, αφού προηγουµένως είχαν φροντίσει να αποποιηθούν κάθε ευθύνη έναντι του νόµου σε περίπτωση που το εµβόλιό τους θα αποδεικνυόταν χειρότερο από την αρρώστια.


Στο βιβλίο του «Πώς πουλάνε την αρρώστια», ο Αλαν Κάσελς του Πανεπιστηµίου της Βικτόριας έχει εξηγήσει πώς πλουτίζει σήµερα η φαρµακευτική βιοµηχανία. Αφού εξάντλησε τα όρια της αγοράς των αρρώστων, έχει στραφεί πια στους υγιείς για να διατηρήσει την κερδοφορία της. Το είχε πει και ο Χένρι Γκάντσντεν, διευθυντής της Μerck, µιας από τις µεγαλύτερες φαρµακευτικές εταιρείες του κόσµου, σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Φόρτσουν», λίγο πριν βγει στη σύνταξη, πριν από 30 χρόνια. Είχε εκφράσει τη λύπη του που η φαρµακευτική αγορά απευθυνόταν κυρίως στους αρρώστους. Και είχε πει πως το όνειρό του ήταν πάντα η παρασκευή φαρµάκων που να απευθύνονται στους υγιείς. Επειδή τότε η εταιρεία του θα µπορούσε να πουλάει σε όλους.


Το όνειρο του Χένρι Γκάντσντεν έχει γίνει σήµερα πραγµατικότητα. Η φαρµακοβιοµηχανία βρήκε πρόθυµους συνεργούς στις πολιτικές ηγεσίες για να πουλήσει τα αχρείαστα εµβόλιά της σε υγιείς ανθρώπους. Ακόµη και µε κίνδυνο να νοσήσουν. Αλλωστε, είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτή θα έβγαινε πάλι κερδισµένη.

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Ο Προκλητικός λόγος του Βαρθολομαίου στη Σουμελά

Με αηδία παρακολούθησα τα αποσπάσματα της ομιλίας του τούρκου πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ανάρτηση της Ελέυθερης Έρευνας , οπου με τον γνωστό τρόπο "κολογλυφει " " τις εντίμους αρχάς της τουρκίας" , μας μιλάει για τη χαρά που θα αισθάνονται "..αι ψυχαί των οθωμανών Σουλτάνων"....
Το χειρότερο ειναι ότι προκαλέι με το να μην αναφερει τον όρο Έλληνας αλλά τον όρο Ρωμιός

Εκανε θαυματα η μαριαμ εκ πόντου , αδιακρίτως... " και εις χριστιανούς και εις μουσουλμάνους και εις Ρωμιους και εις τούρκους και εις Ρώσους και εις Γεωργιανούς και εις Ρουμάνους..."
" ...έκαιαι και εφώτιζε και καθοδηγούσε την πορεία όλων των ποντίων όλων των Ρωμιών.."


Ελπίζω μαζί με τον Καραγκίοζη οι Τουρκοι να δικδικήσουν και κατάπτυστο αυτό Βδέλυγμα....
ΑΝΑΞΙΟΣ !!!!
Υ.Γ. πως ρε Αθλιε Εβραιοχριστιανέ ποιμενα, θα χαίρονται "αι ψυχαί των οθωμανών Σουλτάνων", αφού σύμφωνα με την εκβιαστικοτρομοκρατική θρησκεία σου, ως αβάπτιστοι, Θα πρέπει να καίγονται στην Κόλαση... ΓΕΛΕΙΕ!!!!

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010

ΕΝΤΟΛΗ ΦΟΝΩΝ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ....ΜΩΥΣΕΩΣ

Η παλια διαθήκηειναι ενα από τα "δύο" μερη του "ιερου βιβλίου" της θρησκείας της "αγάπης", του Χριστιανισμού καθώς επίσης και το ιερό βιβλίο των Εβραίων, ενω πολλά σημεία της ειναι ιερά και για τους μωαμεθανούς...
Οι περισσότεροι γνωρίζουμε την ιστορία με το χρυσό μόσχο που οι εβραίοι το κατασκευασαν και το τιμησαν σαν θεό κατα την περίοδο που ο Μωησής ειχε ανέβει στο ορος Σινά,(άρα κοντά στο θεό)για να πάρει τις 10 εντολές...
Επιστρέφοντας λοιπόν ο Μωησής από την αποστολή του και βλέποντας το μοσχάρι ,με ένα επιδέξιο λάκτισμα,( κοινως κλωτσιά,) γκρέμισε το άγαλμα, αφού προηγουμενως του έπεσαν οι πέτρινες πλάκες με τις 10 εντολές. (ο θεός δεν ειχε ανακαλύψει άλλου ειδους υλικά γραφής ακόμα)...
Μέχρι εδώ γνωρίζουμε....
Η ιστορία τελειώνει ή μηπως όχι;
Η απάντηση ειναι όχι , έχει και συνέχεια....

Για να ειμαστε αξιόπιτοι αναζητήσαμε την συνέχεια της Ιστορίας στο site της μητρόπολης Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως καί Πολυκάστρου, που έχει και παράλληλη μετάφραση (παράφραση) στην νεοελληνική .
Λοιπόν....... ΕΞΟΔΟΣ Κεφ 32
Εξ. 32,21 καὶ εἶπε Μωυσῆς τῷ Ἀαρών· τί ἐποίησέ σοι ὁ λαὸς οὗτος, ὅτι ἐπήγαγες ἐπ᾿ αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγάλην;

Εξ. 32,21 Εκάλεσεν ο Μωϋσής τον Ααρών και του είπε· “τι σου έκαμε αυτός ο λαός και επέσυρες επάνω του τόσον μεγάλην αμαρτίαν και ενοχήν;”

Εξ. 32,22 καὶ εἶπεν Ἀαρὼν πρὸς Μωυσῆν· μὴ ὀργίζου, κύριε· σὺ γὰρ οἶδας τὸ ὅρμημα τοῦ λαοῦ τούτου.

Εξ. 32,22 Ο Ααρών απήντησε προς τον Μωϋσήν· “μη οργίζεσαι, κύριε, εναντίον μου, διότι συ γνωρίζεις πολύ καλά την ορμητικότητα αυτού του λαού.

Εξ. 32,23 λέγουσι γάρ μοι· ποίησον ἡμῖν θεούς, οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ Μωυσῆς οὗτος ὁ ἄνθρωπος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτῷ.

Εξ. 32,23 Αυτοί μου είπαν· Κατασκεύασε δι' ημάς θεούς, οι οποίοι θα πραπορεύωνται και θα μας οδηγούν, διότι δεν γνωρίζομεν, τι συνέβη στον Μωϋσήν, στον άνθρωπον αυτόν, ο οποίος μας έβγαλε από την Αίγυπτον.

Εξ. 32,24 καὶ εἶπα αὐτοῖς· εἴ τινι ὑπάρχει χρυσία, περιέλεσθε. καὶ ἔδωκάν μοι· καὶ ἔῤῥιψα εἰς τὸ πῦρ, καὶ ἐξῆλθεν ὁ μόσχος οὗτος.

Εξ. 32,24 Εγώ τότε τους είπα· Ο,τι χρυσάφι υπάρχει στον καθένα σας συγκεντρώσατέ το και δόστε το εις εμέ. Μου το έδωσαν, το έρριψα στο πυρ και από εκεί εβγήκε αυτός ο χρυσός μόσχος”.
Εξ. 32,25 καὶ ἰδὼν Μωυσῆς τὸν λαὸν ὅτι διεσκέδασται, διεσκέδασε γὰρ αὐτοὺς Ἀαρὼν ἐπίχαρμα τοῖς ὑπεναντίοις αὐτῶν,

Εξ. 32,25 Είδεν ο Μωϋσής ότι ο μεθυσμένος πλέον λαός είχε διασκορπισθή, διότι τους έφερε εις έξαλλον κατάστασιν και τους διεσκόρπισεν ο Ααρών προς μεγάλην χαράν των εχθρών των,

Εξ. 32,26 ἔστη δὲ Μωυσῆς ἐπὶ τῆς πύλης τῆς παρεμβολῆς καὶ εἶπε· τίς πρὸς Κύριον; ἴτω πρός με. συνῆλθον οὖν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ υἱοὶ Λευί.

Εξ. 32,26 εστάθη όρθιος ο Μωϋσής εις την είσοδον του στρατοπέδου και είπεν· “όποιος είναι με τον Κυριον, ας έλθη προς εμέ”. Συνεκεντρώθησαν άμεσως γύρω από αυτόν όλοι οι της φυλής Λευϊ.

Εξ. 32,27 καὶ λέγει αὐτοῖς· τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ· θέσθε ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ ῥομφαίαν ἐπὶ τὸν μηρὸν καὶ διέλθατε καὶ ἀνακάμψατε ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην διά τῆς παρεμβολῆς καὶ ἀποκτείνατε ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸ ἔγγιστα αὐτοῦ.

Εξ. 32,27 Είπε προς αυτούς Ο Μωϋσής· “τάδε λέγει Κυριος ο Θεός Ισραήλ· Ζωσθήτε ο καθένας σας και θέσατε την ρομφαίαν σας στον μηρόν, διέλθετε και επανέλθετε από την μίαν είσοδον του στρατοπέδου μέχρι της άλλης, περάσατε δια μέσου του στρατοπέδου και θανατώσατε καθένας τον ένοχον αδελφόν του, τον φίλον του, τον συγγενή του”.

Εξ. 32,28 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Λευὶ καθὰ ἐλάλησεν αὐτοῖς Μωυσῆς, καὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ λαοῦ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ εἰς τρισχιλίους ἄνδρας.

Εξ. 32,28 Οι Λευίται έκαμαν, όπως τους διέταξεν ο Μωϋσής, και εθανατώθησαν κατά την ημέραν εκείνην τρεις χιλιάδες άνδρες.

Εξ. 32,29 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μωυσῆς· ἐπληρώσατε τὰς χεῖρας ὑμῶν σήμερον Κυρίῳ, ἕκαστος ἐν τῷ υἱῷ ἢ ἐν τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, δοθῆναι ἐφ᾿ ὑμᾶς εὐλογίαν.

Εξ. 32,29 Είπε τότε στους λευΐτας ο Μωϋσής· “σήμερόν με τους φόνους αυτούς εξεπληρώσατε με τας χείρας σας υπηρεσίαν προς τον Κυριον, θανατώσαντες ο άλλος τον υιόν του και άλλος τον αδελφόν του. Δι' αυτήν σας την πράξιν θα δοθή εις σας ειδική ευλογία του Θεού”.

Εξ. 32,30 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν αὔριον εἶπε Μωυσῆς πρὸς τὸν λαόν· ὑμεῖς ἡμαρτήκατε ἁμαρτίαν μεγάλην· καὶ νῦν ἀναβήσομαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ἐξιλάσωμαι περὶ τῆς ἁμαρτίας ὑμῶν.

Εξ. 32,30 Την επομένην ημέραν είπεν ο Μωϋσής προς τον λαόν· “σεις διεπράξατε αμαρτίαν μεγάλην· και τώρα θα αναβώ στον Θεόν, να τον παρακαλέσω να φανή ίλεως δια την αμαρτίαν σας αυτήν”.

Αυτά με τον "καλό" μας Μωησή και τον ακόμα καλύτερο θεό του.

Υ.Γ. Το αρχαίο κειμενο αναφερει ότι "... καὶ ἀποκτείνατε ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸ ἔγγιστα αὐτοῦ..." ενώ Η Νεοελληνική μετάφραση -παράφραση παρεμβάλει μια σημαντική λεξουλα για να διακαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και λέει "και θανατώσατε καθένας τον ένοχον αδελφόν του, τον φίλον του, τον συγγενή του" στο αρχαίο κείμενο δεν αναφέρει πουθενά τον επιθετικο προσδιορισμό "ένοχον"... Γιατί αν ήταν έτσι κύριοι παραφραστες ό πρώτος και καλύτερος ένοχος ήταν ο Ααρών. Ναι! ο αδελφουλης του πρωταγωνιστή Μωυσή.
Και που το ξέρω; Μα, το λέι ο ίδιος ο Μωυσής:
Εξ. 32,21 καὶ εἶπε Μωυσῆς τῷ Ἀαρών· τί ἐποίησέ σοι ὁ λαὸς οὗτος, ὅτι ἐπήγαγες ἐπ᾿ αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγάλην;

Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΒΗΧΑ ; ΑΓΙΟΣ ΒΗΧΙΑΝΟΣ!!!! (ΩΡΛ)


Σε άρθρο της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Στην Αγγλική) με τίτλο:ORTHODOX PUBLIC HOSPITALS, ο γραφων Dr. Michael Aristidou περιγραφει την (άθλια) κατάσταση που αντίκρισε στα Κυπριακά Νοσοκομεία...

Το πιο ευτράπελο και συνάμα πιο τραγικό από αυτά που περιγράφονται, είναι η Εικόνα του « Αγίου» Βηχιανου η οποία υπάρχει αναρτημένη έξω από το γραφείο κίνησης του Ωτορινολαρυγκολόγικου και που υπόσχετε την.....

θεραπεία από το βήχα και το άσθμα!!!!!

Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Σύνταγμα της Ελλάδας και Θρησκευτική Συνείδηση

ΑΡΘΡΟ 16

...
2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.
...

Αλήθεια, πόσο δεισδαιμονική πολιτεία είμαστε;

Ποιος ειναι ο λόγος που θα πρέπει το Ελληνικό κράτος να αναπτύξει την Θρησκευτική συνείδηση του Λαού;

Πόσο Ελεθερους πολίτες θα διαπλάσει αυτό το κράτος, όταν τους αναπτύσει τη θρησκευτική συνείδηση;

Βέβαια Ποια θρησκευτική συνείδηση έχει αποστολή το κράτος να αναπτύξει δεν το ρωτάμε, αφού το ξέρουμε από το ΑΡΘΡΟ 3 του Συντάγματος:

1. Επικρατούσα Θρησκεία στην Ελλάδα είναι η Θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού.....
Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Από το λάδωμα φτάσαμε στο ξεχαρβάλωμα

Από τον ΠΕΤΡΟ ΜΑΝΤΑΙΟ
Δεν ξέρω πόσο βαθιά έχει μπει το δάχτυλο της Ζίμενς στα δημόσια έργα।Αλλά πρέπει να έχει χωθεί ώς την ωμοπλάτη. Επηρεάζει δε όλο το σώμα, που αρχίζει να δείχνει συμπτώματα δυσκαμψίας και παραλυσίας. Τουλάχιστον ώσπου να ξεκαθαρίσει -όσο ξεκαθαρίσει!- το πράγμα με την εν λόγω εταιρεία. Η οποία, το λιγότερο από τη δεκαετία του '50, με τα διαβόητα «τηλέφωνα Βουλπιώτη», καλλιεργεί με το ελληνικό Δημόσιο... ωφέλιμες σχέσεις και έχει αναλόγως... ωφελήσει πρόσωπα του ελληνικού Δημοσίου.Τέτοιου ύψους και βάθους υπόθεση, ώστε σήμερα να έχουν παγώσει πολυέξοδα και κρίσιμα έργα υποδομών και ανάπτυξης, επειδή χρωστάει σ' αυτά κάποια... μερεμέτια η Ζίμενς. Και δεν ολοκληρώνονται, διότι όπως λέει και η παροιμία: όποιος καεί στο χυλό... του Σι-φορ-άι φυσάει και το γιαούρτι... υπογραφής και στους φωτεινούς σηματοδότες· της Ζίμενς και αυτοί· ώς εκεί έφτασε η χάρη της -και μάλιστα από τη δεκαετία του '60. Ετσι βγήκε και «εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών» έβαλε (τρόπος του λέγειν) τα πράγματα στη θέση τους -μετέτρεψε, δηλαδή, τον ενεστώτα σε χρόνο... αόριστο- ξεκαθαρίζοντας ότι «...ώς τότε δεν μπορούμε να δώσουμε δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα». Οχι για φωτεινούς σηματοδότες. Για επεκτάσεις στο μετρό. Για το οποίο η Ζίμενς, το 1992 κιόλας, είχε ήδη εγκαταστήσει τεχνολογία... αναμονής (μονοπώλησης!) που μπλοκάριζε μελλοντικές επεκτάσεις.Γι' αυτό και πήγανε σαν χελώνα οι ενδιάμεσοι σταθμοί από Αμυνα μέχρι Χαλάνδρι. Γι' αυτό και δεν δίνεται «δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα» προς Ελληνικό, Χαϊδάρι κ.λπ. Παρακολουθούμε μόνο... εκστατικοί, δύο χρόνια τώρα, να εξελίσσεται η... μαγνητική τομογραφία ενός κατ' εξακολούθηση σκανδάλου -ίσως του μεγαλύτερου μεταπολιτευτικού- μέσω του οποίου, αν μη τι άλλο, διαγιγνώσκεται πώς το λάδωμα μπορεί να οδηγήσει σε ξεχαρβάλωμα.
Πηγή: epirusgate.blogspot.com

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Ουτε καν Ουγκάντα δεν Είμαστε

Το υπουργείο , το Υπευθυνο γαι την Εκπαίδευση στην Ελλάδα Πως λέγεται ;
«Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» . φυσικό ε;
και παλίοτερα έτσι λεγόταν... περίπου , χωρίς το" δια βίου μάθησης" (που μαθαμε τι εστί από το θέμα της έκθεσης των παννελλαδικων για την αυτομόρφωση .... σε επίσημους και ανεπισημους(???) φορείς)
στην Ουγκάντα όμως πως ονομάζεται;
Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού
Στη Σαουδική Αραβία;Υπουργείο Παιδείας
Στο Ιράν;Υπουργείο Παιδείας...
Όλο το Απολαυστικό και άκρως ενημερωτικό άρθρο στο Ελληνάκι

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Ιερέας έπνιξε μωρό κατά τη βάπτιση στη Μολδαβία

Ενα απίστευτο περιστατικό έγινε την ώρα της βάφτισης ενός βρέφους μόλις έξι εβδομάδων!Ενα απίστευτο περιστατικό έγινε την ώρα της βάφτισης ενός βρέφους μόλις έξι εβδομάδων! Τραγική κατάληξη είχε η βάφτιση ενός μωρού 6 εβδομάδων στην περιοχή Ρασκάνι στην Μολδαβία.

Ο ιερέας την ώρα της βάφτισης έβαλε το κεφάλι του μωρού πολλές φορές κάτω από το νερό μέσα στην κολυμπήθρα προκαλώντας μάλιστα την έκπληξη των καλεσμένων αφού δεν έβαζε προστατευτικά το χέρι του στο στόμα του μωρού.

Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Το βίντεο που τραβούσαν οι συγγενείς την ώρα της βάφτισης δείχνει το μωρό να είναι ζωντανό μετά τις αλλεπάλληλες φορές που του βούτηξε όλο το πρόσωπο ο ιερέας μέσα στο νερό, όμως λίγο αργότερα φαίνεται να δυσκολεύεται να αναπνεύσει!

Είκοσι λεπτά αργότερα, το βρέφος άρχισε να αιμορραγεί από την μύτη και το στόμα!

Το 6 εβδομάδων βρέφος πέθανε την ώρα που μεταφερόταν στο νοσοκομείο και σύμφωνα με τη νεκροψία ο θάνατός του οφείλεται σε εισρόφηση μεγάλης ποσότητας νερού, δηλαδή σε πνιγμό.
"Την ώρα που του έβαζε το κεφάλι κάτω από το νερό το μωρό είχε ανοικτό το στόμα του αφού έκλαιγε", δήλωσε απαρηγόρητη η γιαγιά του.

Μάλιστα είπε οτι κατά την διάρκεια του μυστηρίου διαμαρτυρήθηκαν στον ιερέα αλλά εκείνος τους αποπήρε λέγοντάς τους οτι εκείνος ήξερε καλύτερα τι έκανε!

Στον ιερέα απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Κινδυνεύει με τρία χρόνια φυλάκιση.

Πηγή newsit.gr

Μετά απο αναζήτηση στο youtube βρήκαμε το επιμαχο βίντεο , και όχι μόνο... Στη Ρουμανία αυτή τη φορά παρόμοιο περιστατικό θανάτου βρέφους...

....και τέλος κατά την ίδια αναζήτηση ενα βιντεο πραγματικά βίαιης βάφτισης .

Ορθόδοξος Νηπιοβαπτισμός... Μια πράξη βαρβαρότητας..

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

ΣΝΟΜΠΑΡΑΝ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ.

Απουσία της κυβέρνησης από την τελετή αφής των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων Νέων!
Ηχηρή απουσία της κυβέρνησης από ένα μείζον αθλητικό και πολιτισμικό γεγονός που αφορά άμεσα την Ελλάδα καταγράφηκε την Παρασκευή κατά την τελετή αφής των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων Νέων που θα πραγματοποιηθούν στην Σιγκαπούρη.
Για πρώτη φορά στα...
χρονικά ούτε ένα κυβερνητικό στέλεχος δεν παρέστη στην τελετή κάτι που προκάλεσε την έντονη έκπληξη του πρόεδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Ζακ Ρόγκ.
Περισότερα στο apollonios.pblogs.gr


Υ.Γ. Η μη παράσταση της κυβρνησης στην τελέτη αφής της Ολυμπιακής φλόγας, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι είμαστε ενα, ίσως μοναδικό, Χριστιανοταλιμπανίστικο κράτος..
Ενα Κράτος που δεν τιμαει τη δική του φλόγα, που ανάβει παρουσία ολων, με τρόπο Φυσικό από το φως του Ήλιου, που τιμάει όμως σαν αρχηγό κράτους μια φλόγα που δήθεν ανάβει με μεταφυσικό τρόπο σε κάποιο σκοτεινό σημείο της Ιουδαίας, παρουσία ενός ατόμου..
Ντροπή τους
Τι να περιμένει όμως κανεις από τον πρωθυπουργό της σοσιαλιστικής βαρβαρότητας που έκανε και τον αχθοφόρο του επιταφίου... ετσι.. για μερικά ψηφουλάκια

Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

troctiko.blogspot.com «Ανεξάρτητο» Blog με ομολογία πίστεως

Επισκεπόμενος την ιστοσελίδα του troktikou του site με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Ελλάδα (ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΙΒΕΡΙΑ) . διαβασα την «προκήρυξή» του που…. καταλήγει με ομολογία πίστεως στο ορθόδοξο δόγμα??????… ορίστε και το επίμαχο τμήμα της «προκήρηξης»:

"…..Ποτέ μας δεν κρύψαμε ότι πιστεύουμε κάπου και το καταλαβαίνετε. Προσπαθούμε να τα καταφέρουμε αλλά θέλει πολύ δουλειά και είμαστε στο μηδέν. Όμως είναι προσωπικό μας θέμα το οποίο απλά μοιραζόμαστε για να μην νομίζετε ότι σας κοροϊδεύουμε. Το να λέει κάποιος ότι είναι ορθόδοξος χριστιανός είναι πλέον ομολογία πίστεως αλλά και μαγκιά. Ο κόσμος ...ντρέπεται να κάνει τον σταυρό του για να μην τον δούνε και τον σχολιάσουν!...."

Ένα ανεξάρτητο site, που όπως εμφαίνεται από την «προκήρυξή» του, δεν ανήκει πολιτικά πουθενά, γιατί είναι απαραίτητο, να προβεί σε ομολογία πίστεως; Γιατί ενώ, ορθά, δεν αποδέχεται πολτικό χαρακτηρισμό, δηλώνει ποίμνιο θρησκευτικά;…. Πως μπορεί ένα site να έχει θρησκευτικό πιστεύω; Πόσο ανεξάρτητο και αντικειμενικό είναι ένα site όταν ΔΗΛΩΝΕΙ θρησκευτικη πεποίθηση…. Χαρακτιρίζοντας την ως «μαγκιά…».

Γενάται επίσηςτο Ερώτημα οι άνθρωποι του troktikou έχουν κάνει δήλωση πίστης? Οι εκτός δόγματος άνθρωποι (που δεν συμφωνούν κατ επέκταση με την « προκύρηξη » του blog) δεν έχουν θέση ως συνεργάτες ?

Υ.Γ.1 Αλήθεια σε ποιες πηγές βασίζονται ότι όντως η προδοσία του Ιησού έγινε από τον Ιούδα και αν έγινε, είναι όντως προδοσία ή μερος ενός σχεδίου και μάλιστα κατά τους χριστιανους θεϊκου? Ας μας πουν ποια είναι η γνώση τους σχετικά με τις «γραφές»;

Υ.Γ.2 Τέλος η προσφορά μου προς εσάς troktika ένα χωρίο της βίβλου…

«εξεγειρώ τα τέκνα σου Σιών επί των τέκνων των Ελλήνων» («Ζαχαρίας» θ΄13-15)

Υ.Γ.3 Να χαίρεστε την «επισκέψιμότητά» σας και τη «μαγκία» σας..

Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010

Ντροπή και αίσχος για την απαράδεκτη στάση της εκκλησίας μέσω του καναλιού της 4Ε έναντι της Πατρώας θρησκείας των Ελλήνων

Από το sιte Επανελληνισμός αναδημοσιεύω το σχετικό άρθρο όχι μόνο γιατί, για μια ακόμη φορά τα βαζει με τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό και κατά συνέπεια με την Ελλάδα , αλλά κυρίως γιατι υποτιμάει την νοημοσύνη των Ανθρώπων και κυρίως των παιδιών σχετικά με τις θεραπευτικές ιδιότητες των θρησκευτικών συμβόλων ...
(Όπως ο μητροπολίτης μεσογαίας Νικόλαος που σχετικά με τον Ιό της γρίπης των χόιρων απευθυνόμενος προς το "ποίμνιό " του είπε το ανεκδιήγητο:

"τὸ καλύτερο ἐμβόλιο εἶναι ἡ «μετὰ καθαροῦ συνειδότος» καὶ «ἀκατάκριτος» συχνὴ συμμετοχή μας στὸ μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας."
)

Ιδού λοιπόν όλο το κείμενο :

Την στιγμή που η χώρα μας βρίσκεται σε κλοιό από στρατιές των λαθρομεταναστών που εισβάλλουν με κάθε τρόπο και μαζί τους κουβαλούν στην Ελλάδα μας χιλιάδες θρησκείες η ορθόδοξη εκκλησία της Ελλάδος στοχοποιεί την Πατρώα θρησκεία των Ελλήνων.
Χθες ώρα 22:00 έγινα μάρτυς μιας κακόγουστης θεατρικής παράστασης με παιδιά ηλικίας 10 ετών περίπου στο TV της εκκλησίας 4 ε.
Η παράσταση είχε σκοπό να παρουσιάσει ένα δήθεν “αθώο” σχέδιο εκχριστιανισμού των Ελλήνων στα μάτια των παιδιών, παίζοντας με τα συναισθήματα τους καθώς όλα τα παιδιά έχουν ισχυρό συναισθηματισμό.
Παρουσίαζαν μια οικία με Αρχαίο Ελληνικό στυλ όπου τα παιδιά της Πατρώας θρησκείας χτυπούσαν και χλεύαζαν μια μικρή Χριστιανοπούλα η οποία μιλούσε για τον λόγο του Χριστού και της Αγάπης ( τα γνωστά παραμυθάκια και μάλιστα όλο το σκηνικό ήταν χωρίς καθόλου φαντασία και ξυλόγλωσσο. )
Έτσι λοιπόν απευθύνεται η χριστιανοπούλα σε ένα από τα κοριτσάκια της πατρώας θρησκείας και της ζητά να προσευχηθεί στον ΔΙΑ για να στείλει κάποιο σημάδι η κεραυνό, προσεύχεται το κοριτσάκι της Πατρώας θρησκείας στον ΔΙΑ λέγοντας: ΔΙΑ στείλε κεραυνό ή κάποιο σημάδι αν υπάρχεις και δεν φαίνεται κανέναν σημάδι, και λέει το χριστιανόπουλο: Βλέπεις δεν υπάρχει ο δικός σου ο Θεός ( Αλλά το ίδιο το χριστιανόπουλο δεν προσεύχεται στον Χριστό για να στείλει κάποιο σημάδι .... Λες και να προσευχόταν θα του έστελνε το άγιο πνεύμα )
Η συνέχεια είναι γνωστή ..... μια εκ των κοριτσιών της πατρώας θρησκεία ασθένησε και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή χωρίς αποτέλεσμα, τότε ξαναέρχεται η χριστιανόπουλα την δίνει το σταυρό και η Ελληνοπούλα γίνεται καλά και έτσι πιστεύει και αυτή στον Χριστό ...... καθώς η χριστιανόπουλα την συμβουλεύει ότι δεν χρειάζεται να λαμβάνει πλέον φάρμακα για τις ασθένειες αλλά φτάνει να πιστέψει στον Χριστό και να κρεμάσει τον σταυρό στο λαιμό της.

Πάντως εγώ προτείνω με αυτην την ανακάλυψη από το τηλεοπτικό κανάλι της εκκλησίας - 4ε να προτείνω στην κυβέρνηση μια σίγουρη λύση στο Ασφαλιστικό, να κλείσουμε όλα τα νοσοκομεία τι τα θέλουμε εφ όσον το κανάλι της εκκλησίας έχει την λύση να γιατρεύει με ένα σταυρουδάκι τον οποιονδήποτε ασθενή, τι θέλουμε τα φάρμακα .... σταυρουδάκια και ξυλάκια από τον τίμιο σταυρό λύνουν όλα τα προβλήματα ....

Είναι ντροπή ενώ η Ορθόδοξη εκκλησία τιμά και αναγνωρίζει όλες τις θρησκείες των αλλοεθνών δείχνει τόσο επιθετική στάση στην Πατρώα θρησκεία !
Όλη η παράσταση αποσκοπούσε να παραπλανήσει παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών το πολύ, αποδομώντας την Πατρώα Θεογονική σκέψη σε τόσο μικρή ηλικία .
Σαφώς τέτοιου είδους παραστάσεις της εκκλησίας δεν μας αφήνουν αδιάφορους και ζητώ άπ όλους όσοι επιθυμούν να καλέσουν στο 2310729219 και να δηλώσουν την διαμαρτυρία τους όσοι δεν θέλουν να φανούν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την απόκρυψη με κωδικό
#31# 2310729219
Είναι σημαντικό έστω να καλέσετε και να πείτε απλά ότι διαμαρτύρεστε για την παιδική παράσταση της 04.07.2010 και ώρα 22:00 ......

Ήδη το πρώτο τέστ έπιασε το τόπο εχθές, καθώς καλέσαμε περίπου 20 άτομα το κανάλι 4ε και η λεγόμενη αντιπολυθεϊστική προπαγάνδα της εκκλησίας σε λιγότερα από 10 λεπτά από τις διαμαρτυρίες μας διακόπηκε.
Αυτό σημαίνει κάτι ... μάλιστα μερικοί από μας είχαμε δώσει τα στοιχεία μας ( που ούτως η άλλως τα έχουν ειδικά τα δικά μου ... ξέρουν και πως έλεγαν την προπρογιαγια μου ) και είχαμε απειλήσει με μηνύσεις για την προσβολή τους θρησκευτικού μας αισθήματος.

Το κείμενο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απλό όταν διαπιστώνεται τέτοιου είδους αίσχη “ Πείτε απλά: Διαμαρτύρομαι για το περιεχόμενο της εκπομπής διότι προσβάλει το θρησκευτικό μου αίσθημα και αν δεν σταματήσει τώρα η εκπομπή θα καταθέσω μήνυση” Μόνο αυτό φτάνει, και όταν είναι το ίδιο από πολλούς δημιουργεί φόβους !

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

ΠΟΛΥΘΕΪΑ – ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΣ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΙ ΟΧΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Του Σταυρου Βασδέκη (www.athriskos.gr)

Το ψεύδος της ανωτερότητας του μονοθεϊσμού έναντι της πολυθεΐας.

Η πολυθεΐα είναι αθεΐα. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Όταν κανείς θεοποιεί το οτιδήποτε της φύσης, δηλαδή την ίδια την φύση στο όλον της, τότε έχει γραμμένο στα παλιά του τα παπούτσια τον οποιοδήποτε θεό, της ιδέας του κάθε ζαλισμένου από τις φοβίες και την άγνοιά του δεισιδαίμονα και φαντασματοπληγμένου ανισόρροπου ανθρωπίνου όντος.
Ο μονοθεϊστής μαστίζεται από οξεία «πνευματική» οκνηρία. Ότι πει ο ιερέας – που τον εκμεταλλεύεται – του μοναδικού και αληθινού θεού.

Την ίδια ακριβώς νοοτροπία έχουν κι όλοι αυτοί που υποστηρίζουν μονοθεϊστικές αρχές αρχαιοελληνικού τύπου. Έχουν κι αυτοί τους αρχιερείς τους και τους υπαρχιερείς τους.
Αυτοί οι ερίφηδες, να ξέρεις, γνωρίζουν την αλήθεια. Είναι μύστες. Μελέτησαν τον Πυθαγόρα, τον Ορφέα, τον Πλωτίνο, τον Πρόκλο και τον Ιάμβλιχο. Αμέ. Αλλά πρόσεξε: αν τους μελετήσεις εσύ, χαμπάρι δεν πρόκειται να πάρεις. Δεν σε κόφτει βρε αδελφέ. Τι να κάνουμε τώρα; Και τι σε πειράζει εσένα, αν τα μάθεις στα έτοιμα, από τους φωτισμένους μύστες μας;

«Εν το παν»! Γάμησέ το, το παν. Μα είναι τόσο πολύ. Είναι άπειρο. Ψάξε το εν. Διότι άμα το βρεις, τότε βρήκες και το παν. Άσε τους μαλάκες τους επιστήμονες να σκαλίζουν αυτό, εκείνο το άλλο, το παράλλο, το επάνω, το κάτω, το εντός και το εκτός. Και μετά το πώς ερωτεύονται τα μέσα με τα έξω, ή τα πάνω με τα κάτω. Και να σπας το τσερβέλο σου με πειράματα, με επαληθεύσεις, με ξαναπειράματα, με συνέδρια, με χίλια δυο οικονομικά έξοδα, με κίνδυνο της ζωής σου! Μωρέ τί μας λές! δεν τρελάθηκα ακόμα.


Ιδού το λαμπρό παράδειγμα. Ο Μέγας Μύστης Νάγος. Ούτε δοκιμαστικό σωλήνα δεν άγγιξε ο άνθρωπος στη ζωή του. Κι όμως γνώριζε τα πάντα. Για την γέννηση του σύμπαντος, για τις δυνάμεις του, για το πεπρωμένο του, για…

Η συνεχεια Εδώ:

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

Κάιν και Συκιά … Πατήρ & Υιός

Αν κοιτάξουμε στην Πάλαια Διαθήκη όπου περιγράφονται οι πράξεις του θεού (πατερά) και στην καινή διαθήκη όπου περιγράφονται οι πράξεις του θεού (υιού) υπάρχουν δύο συμβάντα όπου και οι δύο δείχνουν την ίδια αλλοπρόσαλλη - παράδοξη συμπεριφορά.
Απαιτούν , να συμβούν πράγματα τα οποία είναι αδύνατον να συμβούν, και όταν δεν συμβαίνουν οργίζονται. Η μονή διάφορα έγκειται στο γεγονός ότι ο πατέρας επιπλητει απλά (αν και τελικά οδηγεί τον Κάιν στο φόνο του αδερφου του), ενώ ο Υιός τιμωρεί τον ακουσίως υπαίτιο, που στη συγκεκριμένη περιπτώσει είναι δέντρο.
Ας πάρουμε λοιπόν από την αρχή τα πράγματα..,
Ο θεός της παλαιάς διαθήκης δυσανασχετεί με τον Κάιν που του προσέφερε θυσία από τους καρπούς της Γής, ενώ ο αδερφός του Άβελ του θυσιασε αρνιά , από τα πιο ευτραφή μάλιστα… Το παράλογο στην υπόθεση είναι ότι ο θεός θυμώνει παρ όλο που ξέρει ότι ο Κάιν είναι μόνο γεωργός (εργάτης γης) άρα δεν θα μπορούσε να του προσφέρει αρνιά…
Για του λόγου το Αληθές ορίστε το πρωτότυπο κείμενο της Παλαιάς διαθήκης:
Γένεσις, κεφάλαιο 4
…… β' καὶ προσέθηκε τεκεῖν τὸ ἀδελφὸν αὐτοῦ, τὸν Ἄβελ. καὶ ἐγένετο Ἄβελ ποιμὴν προβάτων, Κάϊν δὲ ἦν ἐργαζόμενος τὴν γῆν. γ' καὶ ἐγένετο μεθ᾿ ἡμέρας ἤνεγκε Κάϊν ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς θυσίαν τῷ Κυρίῳ, δ' καὶ Ἄβελ ἤνεγκε καὶ αὐτὸς ἀπὸ τῶν πρωτοτόκων τῶν προβάτων αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τῶν στεάτων αὐτῶν. καὶ ἐπεῖδεν ὁ Θεὸς ἐπί Ἄβελ καὶ ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ, ε' ἐπὶ δὲ Κάϊν καὶ ἐπὶ ταῖς θυσίαις αὐτοῦ οὐ προσέσχε. καὶ ἐλυπήθη Κάϊν λίαν, καὶ συνέπεσε τῷ προσώπῳ αὐτοῦ. ϛ' καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Κάϊν• ἵνα τί περίλυπος ἐγένου, καὶ ἵνα τί συνέπεσε τὸ πρόσωπόν σου; ζ' οὐκ ἐὰν ὀρθῶς προσενέγκῃς, ὀρθῶς δὲ μὴ διέλῃς, ἥμαρτες; ἡσύχασον• πρὸς σὲ ἡ ἀποστροφὴ αὐτοῦ, καὶ σὺ ἄρξεις αὐτοῦ…..

Ο Υιός τώρα , ως άνθρωπος πεινάει, βλέπει μια συκιά και πηγαίνει να βρει κάνα σύκο παρ΄ όλο που δεν είναι ο καιρός τους (ωραίος θεός). Κι ενώ όλοι θα περιμέναμε με θαυματουργό τρόπο η συκιά να γεμίσει ώριμα σύκα δεν συμβαίνει τίποτα το θαυματουργό (προς το παρόν). Ο Ιησούς πηγαίνει κοντά και η συκιά δεν έχει σύκα!!! Τότε ο θεός υιός «τα παίρνει στο κράνος» όπως λέγαμε και στο στρατό, καταριέται τη συκιά που ως εκ θαύματος ξεραίνεται (την επομένη).
Ας το επιβεβαιώσουμε και αυτό:
Κατά Μάρκον, κεφ 11
…..13 καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ• καὶ ἐλθὼν ἐπ' αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα• οὐ γὰρ ἦν καιρὸς σύκων. 14 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ• Μηκέτι ἐκ σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μηδεὶς καρπὸν φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ…. ….20 Καὶ παραπορευόμενοι πρωῒ εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν. 21 καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ• Ραββί, ἴδε ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται. 22 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς• ἔχετε πίστιν Θεοῦ…..
Ο καθένας τώρα μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του….
Εγώ από την πλευρά μου που συμπεραίνω είναι ότι Αυτοί που έγραψαν αυτά τα κείμενα, που δεν είναι θεόπνευστα αλλά αποκυήματα φαντασίας αγράμματων ανθρώπων (αυτά τα «και» του Μάρκου ούτε παιδάκι του νηπιαγωγείου δεν τα χρησιμοποίει με τέτοια τη συχνότητα) κρίνουν με τα δικά τους παράλογα (Εβραϊκά) μέτρα… Το παράδοξο είναι ότι ενώ τα δύο κείμενα έχουν διαφορά αιώνων δεν βλέπουμε καμία εξέλιξη στην νοοτροπία και στη λογική των δύο κειμένων.

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Ελληνοχριστιανικός Ναός: «Πρωτοτυπία ή αντιγραφή;».


Διαβάζοντας όπως κάθε φορά τις ενδιαφέρουσες αναρτήσεις του κου Σταύρου Βασδέκη στο http://www.athriskos.gr/ , είδα την ανάρτηση με τον τίτλο «Ελληνοχριστιανικός Ναός τύπου Φρανκενστάιν... ή... Ο θάνατός σου, η ζωή μου;»

Πραγματικά μόλις αντίκρισα την φωτογραφία αηδίασα…

Μετά την πρώτη αυτή αντίδραση (σοκ ), άρχισα να ερευνώ στο διαδίκτυο σχετικά με το τερατούργημα.. τερατούργημα όχι όσον αφορά την αισθητική του, αλλά όσον αφορά τον συνδυασμό .

Έψαξα στοιχειά για την κατασκευή αυτή…

Η θεμελίωσή του ναού έγινε το έτος 1969. χτίστηκε το 1972,ολοκληρώθηκε εξωτερικά το 1973. και τα εγκαίνια έγιναν το 1978, από τον τότε Μητροπολίτη Θεόκλητο το Β΄ Φιλιππαίο.

Αν λάβουμε υπόψη την περίοδο κατασκευής του εκτρώματος, αρχίζουν να δικαιολογούνται μερικά πράγματα. Η Εκκλησία αυτή αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο το πολίτικο σκηνικό της εποχής.

Σύμφωνα με το site arcadia .ceid Η εκκλησία αποτελεί ιδιοκτησία του Μαντινειακού Συνδέσμου και βρίσκεται μέσα στην αρχαία πόλη???

Να και το site του εν λόγω συνδέσμου με το διακριτικό τίτλο "Ή Αρχαία Μαντινεία" Στην αρχικήσελίδα γραφει τα παρακάτω:

Ο Μαντινειακός Σύνδεσμος εν Τριπόλει " Η αρχαία Μαντινεία" ιδρύθηκε με σκοπό να είναι αρωγός στη φύλαξη των αρχαιοτήτων, την αξιοποίηση του χώρου της Αρχαίας Μαντινείας και τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών του και των κατοίκων της περιοχής.
Έχει αναμορφώσει το χώρο της Αρχαίας Μαντινείας με την ανέγερση της εκκλησίας της Αγίας Φωτεινής, του Τουριστικού Περιπτέρου και της αξιοποίησης του χώρου, με αποτέλεσμα η Αρχαία Μαντινεία να είναι πόλος έλξης αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών (Χάρτης Δ5).

Η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής διατίθεται για τέλεση των Ιερών μυστηρίων γάμου και βαπτίσεως. Για κλείσιμο ημερομηνίας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

(και βαιβαια πρώτη φωτογραφία ,η Εκκλησία , κατα τα άλλα ,για τον αρχαιολογικό χωρο νοιαστικαν ή για την κονόμα;)

Στο /www.arcadiaportal.gr βρισκουμε πληροφορίες για την κατασκευή της από μια συνέντευξη του «εμπνευστή» , αρχιτέκτονα Κώστα Παπαθεοδώρου, που έψαχνε νυχθημερών «μέσα στα μπάζα» τα απαραίτητα υλικά.

(Να υποθεσουμε ότι τα μπαζα ήταν ακριβως δίπλα?)

Στη συνέντευξή του μεταξύ άλλων λέει:

…Αποφοίτησα, από το Γυμνάσιο, πήγα στη Βιέννη, μετά στο Βερολίνο για να σπουδάσω Αρχιτεκτονική. Στρατεύθηκα στην Ελλάδα. Γύρισα στο Άαχεν, και συνέχισα τις σπουδές μου με φιλέλληνες Καθηγητές αλλά και εξαίρετους Αρχιτέκτονες που ήθελαν την Αρχιτεκτονική ν' ανεβαίνει, προς τα επάνω, προς τα θεία και ανώτερα πράγματα. Αυτό μ' επηρέασε πολύ όπως και ο Γερμανικός πολιτισμός ο οποίος κατάγεται από τον Ελληνικό. Γι' αυτό πέτυχε η Γερμανία διότι πήρε ό,τι καλύτερο από την Ελλάδα. Αυτός είναι και ο Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός δηλ. το χριστιανικό πνεύμα είναι συνέχεια του αρχαίου ελληνικού. Εγώ, σ' αυτά βασίστηκα δηλ. στο σεβασμό της αρχαιότητας και συνέχισα να σέβομαι και τη συνέχεια των αρχαίων που είναι ο χριστιανικός πολιτισμός. Τα ένωσα αυτά τα δυο και εκεί, μερικοί με παρεξήγησαν, ως ειδωλολάτρη·….. ..

……..Η Αγία Φωτεινή είναι μία σύζευξη της Αρχαίας Ελλάδας με το Χριστιανικό Πνεύμα κι ενδυνάμωση του χριστιανικού πνεύματος από τ' αρχαία μας έργα και, αντιστρόφως, καταξίωση της Αρχαιότητας με τη βοήθεια του Χριστού……..

Τι να σχολιάσει κανείς;….. όσοι όμως έχουν γερό στομάχι , ας «κλικάρουν» στον παρακάτω σύνδεσμο του arcadiaportal.gr

Στο http://photorama.ning.com/forum/topics/henas-idihotropos-nahos-aghia διαβάζουμε την παρακάτω κριτική :

…..Η εκκλησία ξεχωρίζει για την πρωτότυπη αρχιτεκτονική της που είναι κράμα διάφορων ρυθμών, από την παραδοσιακή ελληνική αρχιτεκτονική μέχρι την βυζαντινή αρχιτεκτονική, όπως και τον αγιογραφικό της διάκοσμο που παραπέμπει στην κλασική αρχαιότητα. Ο περίβολος του ναού διακοσμείται από κατασκευές αρχαιοελληνικής έμπνευσης και μνημειακού χαρακτήρα. Η διάθεση του αρχιτέκτονα είναι εμφανώς να συγκεράσει παραδοσιακές ελληνικές επιδράσεις με την αρχαία ελληνική αισθητική, προτείνοντας μια γέφυρα-συνέχεια μεταξύ του παλιού- της κλασικής εποχής που εδώ εκπροσωπείται από την αρχαία Μαντινεία - και του νέου, δηλαδή της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής παράδοσης….. (μα καλά όλα αυτά, πως τα διακρίνει ο αρθογραφος;)

Σήμερα στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής γίνονται γάμοι ή βαπτίσεις(είναι sic) και στο ειδυλλιακό τοπίο οι επισκέπτες μπορούν να χαρούν τη φύση…… (εγω νομιζα ότι υπαρχουν και αρχαιότητες εκεί)

Ενώ στο http://www.explorers.gr/show.php?action=m&id=38

…..τα μάτια μας δεν αντίκριζαν ένα Ναό, αλλά τουλάχιστον τρεις. Έναν που έμοιαζε αμυδρά με βυζαντινό ναό, έναν άλλο που είχε αιγυπτιακά στοιχεία και έναν τρίτο με αρχαιοελληνικά…… ….Το γεγονός ότι είναι κατασκευασμένος με τέτοιον τρόπο, ώστε να «παντρεύονται» με τρόπο αρμονικό βυζαντινά, αρχαιοελληνικά και αιγυπτιακά στοιχεία αρχιτεκτονικής…… (το άκρον άωτον της αρμονίας )

Στο ιντερνέτ βέβαια, υπάρχουν και πολλές φωτογραφίες του οικοδομήματος για να ξέρουμε γιατί μιλάμε … Ορίστε μερικές…Πριν την είσοδο στο ναό σε υποδέχεται το«ΧΑΙΡΕ ΠΕΝΘΩΝ», δηλ. όλη η φιλοσοφία του Χριστιανισμού …. Η αντιπάθεια για τη ζωή….. (http://freeinquiry.gr/)

Αυτό θεωρείται επιρροή από την αρχαία Ελληνική αρχιτεκτονική; Οι αρχαίοι έτσι κατασκεύαζαν τα κτίριά τους; με σπασμένα και ατάκτως ειρημένα μάρμαρα.;;;;

Αυτό δεν είναι αρχιτεκτονική, αλλά προσβολή του Ελληνικού πολιτισμού.

Το Ηρώον και το Φρέαρ του Ιακώβ….. Τι να πει κάνεις εδώ; Απλά ρωτώ ο αδαής: 1) Τι ρυθμού είναι οι κίονες; 2) Είχαν κίονες οι Εβραίοι, και μάλιστα στα πηγάδια τους;

Ας πάμε τώρα στο ζουμί…… από πού «εμπνεύστηκε» ο δημιουργός το μόρφωμα αυτό;

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι η όλη κατασκευή είναι αντίγραφο των πρωτοχριστιανικών και όχι μόνο Εκκλησιών.. Εκκλησιών κατασκευασμένων από τα «μπαζα» των αρχαίων Ελληνικών ναών ..

Ως αρχιτέκτων θα ήξερε ότι η αγιασοφία κατασκευάστηκε με «μπάζα» , Οι κίονες του τρούλου π.χ. προέρχονται από τον ναό της Αρτέμιδος της Εφέσου. Και αυτό θεωρείται από τους θιασώτες του Ελληνοχριστιανισμού συγκέρασμα ελληνισμού και ιουδαιοχριστιανισμού

Στο site http://www.sakketosaggelos.gr/Article/413/

Ο εκδότης και Διευθυντής της εφημερίδας «Η Φωνή της Αλήθειας» Αγγελος Σακέτος γράφει με καμάρι:

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ!..

Πόσοι γνωρίζουν, αλήθεια, ότι η μεγαλύτερη απόδειξις της συνεκτικότητος και συνεχείας του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού είναι το γεγονός ότι ο Ναός της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, όχι μόνον κτίσθηκε από ελληνικά χέρια (Ανθέμιος και Ισίδωρος) αλλά πως ο ίδιος ο ναός που έκτισε ο Ιουστινιανός, εν πολλοίς οικοδομήθηκε με υλικά αρχαίων ελληνικών ναών για να αποτελέσει όχι μόνον τον Παρθενώνα του Χριστιανισμού, αλλά και το αιώνιον σύμβολον της Ελληνοχριστιανικής Συνειδήσεως;(να ξεράσω τώρα ή σε λίγο;)

Επίσης ο δημιουργός σίγουρα έχει κάνει μια βόλτα στις Εκκλησίες της Αθήνας που βρίθει «μπαζών»…

Ο Άγιος Δημήτριος Λουμπαρδιάρης στο λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου) απέναντι από την Ακρόπολη

Η Μεταμό-ρφωση του Σωτήρος ακριβώς κάτω από τον Παρθενώνα. Όλη η περιοχή κάτω και γύρω από την Ακρόπολη είναι γεμάτη χριστιανικούς ναούς κτισμένους με αρχαία υλικά.

Μεταμόρφωση του Σωτήρος (Κοττάκη) στην Πλάκα.

Μονή πεντέλης


Ο Παρθενώνας - Παναγιά Αθηνιώτισσα κατά τον 11ο αιώνα μ.ν.χ.
[Σχέδιο Μανόλη Κορρέ (Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο)]

Η Κοίμησις της Θεοτόκου Παντάνασσας στο Μοναστηράκι

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε τελικά δεν πρόσκειται για μια πρωτότυπη αρχιτεκτονική σύλληψη ούτε για κάποιο συγκέρασμα ελληνισμού και χριστιανισμού αλλά μια απομίμηση του «αυθεντικού τρόπου κατασκευής» των χριστιανικών εκκλησιών..

Στα χνάρια των «αγίων υμών» λοιπόν ……