ελετε να κρινετε, να κατακρίνετε, να καυτηριάσετε ή απλά να σχολιάσετε τα κακώς κείμενα της θρησκείας και της πολιτικης;

ελετε να πειτε την άποψή σας;

-'Εχετε να μας προτείνετε μια πρωτότυπη είδηση;

Στείλτε ότι θέλετε να δημοσιεύσετε στο radiobacter@gmail.com

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Η γνώση και ο Χριστιανισμός

Η γνώσις φυσιεί (προκαλεί έπαρση), η δε αγάπη οικοδομεί. Πάυλος (Απόστολος) εκ Ταρσού!


Αφ ης μας εδώθη το Ιερόν Ευαγγελιο πάσα έρευνα περιτεύει! Τερτυλλιανός
..πόσον ἐκοπίασεν ὁ Πλάτων μὲ τοὺς μαθητᾶς του μὲ τὸ νὰ μᾶς συζητεῖ περὶ γραμμῆς καὶ γωνίας καὶ σημείου...αὐτὰ εἶναι διὰ τὴν ζωὴν περισσότερο ἄχρηστα ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ ὑφάσματα-χωρὶς νὰ ὠφελήσει πολὺ ἢ ὀλίγον μὲ τὰς συζητήσεις αὐτᾶς ἐγκατέλειψε ἔτσι τὴν ζωή.. Ιωάννης  Χρυσοστομος?
 
"Τό κακό θά σάς έρθη από τούς διαβασμένους.  Κοσμάς ο Αιτωλός


“…τίς ωφέλεια προσκολλώμενοι οι νέοι εις τα παραδόσεις αυτάς να μανθάνωσιν αριθμούς και αλγέβρας και κύβους και κυβοκύβους και τρίγωνα και τριγωνοτετράγωνα και λογαρίθμους και συμβολικούς λογισμούς και τας προβαλλομένας ελλείψεις και άτομα και κενά και δίνας και δυνάμεις και έλξεις και βαρύτητας, του φωτός ιδιότητας και βόρεια σέλα και θετινά τινά και ακουστικά και μύρια τοιαύτα και άλλα τερατώδη, ώστε να μετρώσι την άμμον της θαλάσσης και τας σταγόνας του υετού και να κινώσιν την γην, εάν αυτοίς δοθή πη στώσι κατά το του Αρχιμήδους, έπειτα εις τας ομιλίας των βάρβαροι, εις τας γραφάς των σόλοικοι, εις τας θρησκείας των ανίδεοι, εις τα ήθη παράφοροι και διεφθαρμένοι, εις τα πολιτεύματα επιβλαβείς και άσημοι πατριώται και ανάξιοι της προγονικής κλήσεως;;;” Γρηγόριος Ε΄

..Λόγια "σοφών ανδρών" ....και μετά ήρθε το σκοτάδι...Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

Η έννοια του κόμματος

Σύμφωνα με τον Εμμανουήλ Ροΐδη
....Το Κόμμα είναι Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι!!!!!!