ελετε να κρινετε, να κατακρίνετε, να καυτηριάσετε ή απλά να σχολιάσετε τα κακώς κείμενα της θρησκείας και της πολιτικης;

ελετε να πειτε την άποψή σας;

-'Εχετε να μας προτείνετε μια πρωτότυπη είδηση;

Στείλτε ότι θέλετε να δημοσιεύσετε στο radiobacter@gmail.com

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010

ΕΝΤΟΛΗ ΦΟΝΩΝ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ....ΜΩΥΣΕΩΣ

Η παλια διαθήκηειναι ενα από τα "δύο" μερη του "ιερου βιβλίου" της θρησκείας της "αγάπης", του Χριστιανισμού καθώς επίσης και το ιερό βιβλίο των Εβραίων, ενω πολλά σημεία της ειναι ιερά και για τους μωαμεθανούς...
Οι περισσότεροι γνωρίζουμε την ιστορία με το χρυσό μόσχο που οι εβραίοι το κατασκευασαν και το τιμησαν σαν θεό κατα την περίοδο που ο Μωησής ειχε ανέβει στο ορος Σινά,(άρα κοντά στο θεό)για να πάρει τις 10 εντολές...
Επιστρέφοντας λοιπόν ο Μωησής από την αποστολή του και βλέποντας το μοσχάρι ,με ένα επιδέξιο λάκτισμα,( κοινως κλωτσιά,) γκρέμισε το άγαλμα, αφού προηγουμενως του έπεσαν οι πέτρινες πλάκες με τις 10 εντολές. (ο θεός δεν ειχε ανακαλύψει άλλου ειδους υλικά γραφής ακόμα)...
Μέχρι εδώ γνωρίζουμε....
Η ιστορία τελειώνει ή μηπως όχι;
Η απάντηση ειναι όχι , έχει και συνέχεια....

Για να ειμαστε αξιόπιτοι αναζητήσαμε την συνέχεια της Ιστορίας στο site της μητρόπολης Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως καί Πολυκάστρου, που έχει και παράλληλη μετάφραση (παράφραση) στην νεοελληνική .
Λοιπόν....... ΕΞΟΔΟΣ Κεφ 32
Εξ. 32,21 καὶ εἶπε Μωυσῆς τῷ Ἀαρών· τί ἐποίησέ σοι ὁ λαὸς οὗτος, ὅτι ἐπήγαγες ἐπ᾿ αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγάλην;

Εξ. 32,21 Εκάλεσεν ο Μωϋσής τον Ααρών και του είπε· “τι σου έκαμε αυτός ο λαός και επέσυρες επάνω του τόσον μεγάλην αμαρτίαν και ενοχήν;”

Εξ. 32,22 καὶ εἶπεν Ἀαρὼν πρὸς Μωυσῆν· μὴ ὀργίζου, κύριε· σὺ γὰρ οἶδας τὸ ὅρμημα τοῦ λαοῦ τούτου.

Εξ. 32,22 Ο Ααρών απήντησε προς τον Μωϋσήν· “μη οργίζεσαι, κύριε, εναντίον μου, διότι συ γνωρίζεις πολύ καλά την ορμητικότητα αυτού του λαού.

Εξ. 32,23 λέγουσι γάρ μοι· ποίησον ἡμῖν θεούς, οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ Μωυσῆς οὗτος ὁ ἄνθρωπος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτῷ.

Εξ. 32,23 Αυτοί μου είπαν· Κατασκεύασε δι' ημάς θεούς, οι οποίοι θα πραπορεύωνται και θα μας οδηγούν, διότι δεν γνωρίζομεν, τι συνέβη στον Μωϋσήν, στον άνθρωπον αυτόν, ο οποίος μας έβγαλε από την Αίγυπτον.

Εξ. 32,24 καὶ εἶπα αὐτοῖς· εἴ τινι ὑπάρχει χρυσία, περιέλεσθε. καὶ ἔδωκάν μοι· καὶ ἔῤῥιψα εἰς τὸ πῦρ, καὶ ἐξῆλθεν ὁ μόσχος οὗτος.

Εξ. 32,24 Εγώ τότε τους είπα· Ο,τι χρυσάφι υπάρχει στον καθένα σας συγκεντρώσατέ το και δόστε το εις εμέ. Μου το έδωσαν, το έρριψα στο πυρ και από εκεί εβγήκε αυτός ο χρυσός μόσχος”.
Εξ. 32,25 καὶ ἰδὼν Μωυσῆς τὸν λαὸν ὅτι διεσκέδασται, διεσκέδασε γὰρ αὐτοὺς Ἀαρὼν ἐπίχαρμα τοῖς ὑπεναντίοις αὐτῶν,

Εξ. 32,25 Είδεν ο Μωϋσής ότι ο μεθυσμένος πλέον λαός είχε διασκορπισθή, διότι τους έφερε εις έξαλλον κατάστασιν και τους διεσκόρπισεν ο Ααρών προς μεγάλην χαράν των εχθρών των,

Εξ. 32,26 ἔστη δὲ Μωυσῆς ἐπὶ τῆς πύλης τῆς παρεμβολῆς καὶ εἶπε· τίς πρὸς Κύριον; ἴτω πρός με. συνῆλθον οὖν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ υἱοὶ Λευί.

Εξ. 32,26 εστάθη όρθιος ο Μωϋσής εις την είσοδον του στρατοπέδου και είπεν· “όποιος είναι με τον Κυριον, ας έλθη προς εμέ”. Συνεκεντρώθησαν άμεσως γύρω από αυτόν όλοι οι της φυλής Λευϊ.

Εξ. 32,27 καὶ λέγει αὐτοῖς· τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ· θέσθε ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ ῥομφαίαν ἐπὶ τὸν μηρὸν καὶ διέλθατε καὶ ἀνακάμψατε ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην διά τῆς παρεμβολῆς καὶ ἀποκτείνατε ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸ ἔγγιστα αὐτοῦ.

Εξ. 32,27 Είπε προς αυτούς Ο Μωϋσής· “τάδε λέγει Κυριος ο Θεός Ισραήλ· Ζωσθήτε ο καθένας σας και θέσατε την ρομφαίαν σας στον μηρόν, διέλθετε και επανέλθετε από την μίαν είσοδον του στρατοπέδου μέχρι της άλλης, περάσατε δια μέσου του στρατοπέδου και θανατώσατε καθένας τον ένοχον αδελφόν του, τον φίλον του, τον συγγενή του”.

Εξ. 32,28 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Λευὶ καθὰ ἐλάλησεν αὐτοῖς Μωυσῆς, καὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ λαοῦ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ εἰς τρισχιλίους ἄνδρας.

Εξ. 32,28 Οι Λευίται έκαμαν, όπως τους διέταξεν ο Μωϋσής, και εθανατώθησαν κατά την ημέραν εκείνην τρεις χιλιάδες άνδρες.

Εξ. 32,29 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μωυσῆς· ἐπληρώσατε τὰς χεῖρας ὑμῶν σήμερον Κυρίῳ, ἕκαστος ἐν τῷ υἱῷ ἢ ἐν τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, δοθῆναι ἐφ᾿ ὑμᾶς εὐλογίαν.

Εξ. 32,29 Είπε τότε στους λευΐτας ο Μωϋσής· “σήμερόν με τους φόνους αυτούς εξεπληρώσατε με τας χείρας σας υπηρεσίαν προς τον Κυριον, θανατώσαντες ο άλλος τον υιόν του και άλλος τον αδελφόν του. Δι' αυτήν σας την πράξιν θα δοθή εις σας ειδική ευλογία του Θεού”.

Εξ. 32,30 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν αὔριον εἶπε Μωυσῆς πρὸς τὸν λαόν· ὑμεῖς ἡμαρτήκατε ἁμαρτίαν μεγάλην· καὶ νῦν ἀναβήσομαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ἐξιλάσωμαι περὶ τῆς ἁμαρτίας ὑμῶν.

Εξ. 32,30 Την επομένην ημέραν είπεν ο Μωϋσής προς τον λαόν· “σεις διεπράξατε αμαρτίαν μεγάλην· και τώρα θα αναβώ στον Θεόν, να τον παρακαλέσω να φανή ίλεως δια την αμαρτίαν σας αυτήν”.

Αυτά με τον "καλό" μας Μωησή και τον ακόμα καλύτερο θεό του.

Υ.Γ. Το αρχαίο κειμενο αναφερει ότι "... καὶ ἀποκτείνατε ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸ ἔγγιστα αὐτοῦ..." ενώ Η Νεοελληνική μετάφραση -παράφραση παρεμβάλει μια σημαντική λεξουλα για να διακαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και λέει "και θανατώσατε καθένας τον ένοχον αδελφόν του, τον φίλον του, τον συγγενή του" στο αρχαίο κείμενο δεν αναφέρει πουθενά τον επιθετικο προσδιορισμό "ένοχον"... Γιατί αν ήταν έτσι κύριοι παραφραστες ό πρώτος και καλύτερος ένοχος ήταν ο Ααρών. Ναι! ο αδελφουλης του πρωταγωνιστή Μωυσή.
Και που το ξέρω; Μα, το λέι ο ίδιος ο Μωυσής:
Εξ. 32,21 καὶ εἶπε Μωυσῆς τῷ Ἀαρών· τί ἐποίησέ σοι ὁ λαὸς οὗτος, ὅτι ἐπήγαγες ἐπ᾿ αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγάλην;

3 σχόλια:

 1. http://www.oodegr.com/oode/grafi/kd/nipia.htm

  Προφανώς κάποιος συμβολισμός θα υπάρχει και εδώ, δε μπορεί! Ίσως οι 3000 τυφλά σφαγιασθέντες συμβολίζουν την τριαδικότητα του Θεού επί 1000;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Nαι vicky , από συμβολισμους άλλο τίποτα η "Αγία Γραφή"!!!! Τι να πει κανεις..
  όσον αφορά στην παραπομπή σου , στα υπόψην για μελλοντικο σχολιασμό.. βεβαα αν θες σχολιασέ το εσύ και το αναρτώ Εγώ...
  Υ.Γ. (meg;alo0
  Sχετικά με τη δήθεν σφαγή , αρχικα είχαν αναφέρει 400.000.. επειδή όμως αυτός ήταν όλος ο πλυηθυσμός της Ιουδαίας τον μείωσαν στις 14.000. τωρα επέιδη εχουν φάει ΤΟ ΚΡΑΞΙΜΟ, λένε περί συμβολικού χαρακτήρα του αριθμου..
  πράγματι ειναι ο συμβολικός αριθμος της Βίβλου συνεχεια το 14.000 συναντας... μαζί με το 3.000 , ... ίσως..
  Την καλησπέρα μου και σ ευχαριστω για το σχόλιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ωραίος ο ΜΩΗΣΕΑΣ!!!

  Κανεναν απολογητή δε βλέπω βρε παιδιά , να μας πει για το αλληγορικόν της Υποθέσεως,,
  Που εισταε προσότες της Ελλάδας Εβραίοι αιρετικόι?
  NICK

  ΑπάντησηΔιαγραφή