ελετε να κρινετε, να κατακρίνετε, να καυτηριάσετε ή απλά να σχολιάσετε τα κακώς κείμενα της θρησκείας και της πολιτικης;

ελετε να πειτε την άποψή σας;

-'Εχετε να μας προτείνετε μια πρωτότυπη είδηση;

Στείλτε ότι θέλετε να δημοσιεύσετε στο radiobacter@gmail.com

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

ΟΙ 10 ΕΝΤΟΛΕΣ......... ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ!!!!!!!!!

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι ποιμένες της Εκκλησίας , είτε είναι δάσκαλοι, είτε παπαδάσκαλοι είτε παπάδες σκέτοι, δεν λένε ποτέ την αλήθεια στο ποίμνιο.
Ας πάρουμε λοιπόν τις περιβόητες και Θεϊκές 10 εντολές; Αν κι εμένα για ανθρωπινες μου μοιάζουν. Νομίζω ότι τις ξέρω απ έξω , τόσες φορές που τις είχα επαναλάβει στο δημοτικό.... Απ έξω κι ανακατωτά …χμ!! μάλλον μόνο ανακατωτά.
Ας τις ξαναβάλω σε τάξη λοιπόν… Έτσι για να περάσει η ώρα..
Ας ξεκινήσω με μια αναζήτηση στο google…
Πολλά τα αποτελέσματα και επιλέγω το www.orthodoxwiki.gr

Καλωσήλθατε στο Ορθόδοξο βίκι,
την εγκυκλοπαίδεια ελεύθερου περιεχομένου, με κέντρο πληροφοριών τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό.(623 άρθρα μέχρι τώρα)
Οι εκδότες του Ορθόδοξου Wiki, έχουν ως ουράνιο προστάτη τους και καθοδηγητή τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό, αναζητώντας τη γνώση και τη λατρεία της Aγίας Τριάδας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας μέσω αυτών των σελίδων.
http://el.orthodoxwiki.org/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1

.....Δέκα Εντολές ή αλλιώς Δεκάλογος, ονομάζεται το σύνολο των προσταγμάτων που παρέδωσε ο Θεός στο Μωυσή, στο όρος Σινά, κατά τον τρίτο μήνα της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο.
Δεν μου φαίνονται τόσο επίσημοι , αλλά καλά τα λένε, έχουν και μετάφραση.. την οποία δεν θα «αρπακολήσω (copy- paste)
Οι εντολές αυτές είναι (Έξ. 20,2-17):
1. "Εγώ ειμι Κύριος ο Θεός σου. Ουκ έσονταί σοι θεοί έτεροι πλήν εμού".
2. "Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα. Ου προσκυνήσεις αυτοίς, ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς".
3. "Ου λήψει το όνομα Κυρίου τού Θεού σου επί ματαίω ου γάρ μη καθαρίση Κύριος ο Θεός σου τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί ματαίω".
4. "Μνήσθητι την ημέρα των σαββάτων αγιάζειν αυτήν. Εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου. Τη δε ημέρα τή εβδόμη σάββατα Κυρίω τώ Θεώ σου, ου ποιήσεις εν αυτή πάν έργον".
5. "Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα εύ σοι γένηται, και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γής της αγαθής, ής Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι".
6. "Ου μοιχεύσεις".
7. "Ου κλέψεις".
8. "Ου φονεύσεις".
9. "Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά τού πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή".
10. "Ουκ επιθυμήσεις...όσα τώ πλησίον σου εστί"


Για να δούμε όμως τι λέει και κάποιο ποιο επίσημο site. Ας πόυμε το site του Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας
www.koimhshvoulas.gr/content/view/243/56/lang,el/ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

1. Εγώ ειμί ο Κύριος ο Θεός σου, όστις εξήγαγόν σε εξ οίκου δουλείας, ουκ έσονταί σοι Θεοί έτεροι πλην εμού.
2. Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υπό κάτω της γης, ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς.
3. Ου λήψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω.
4. Μνήσθητι την ημέραν του Σαββάτου αγιάζειν αυτήν, εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου, τη δε εβδόμη Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου.
5. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γης της αγαθής ης κύριος ο θεός σου δίδωσιν σοι
6. Ου φονεύσεις.
7. Ου μοιχεύσεις.
8. Ου κλέψεις.
9. Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή.
10. Ουκ επιθυμήσεις πάντα όσα τω πλησίον σου εστί, ουκ επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου, ούτε τον αγρόν αυτού, ούτε τον παίδα αυτού, ούτε την παιδίσκην αυτού, ούτε του βοός αυτού, ουτε του υποζυγίου αυτού, ούτε παντός κτήνους αυτού, ούτε όσα τω πλησίον σου εστίν.
(Έξοδος 20, 2-17)

Ωπ τι βλέπω; Διαφορές στο αρχαίο κείμενο; Αυτές του Ορθόδοξου βίκι, μου θυμίζουν αυτές του δημοτικού.. τι έγινε; μισες μας τις μάθαιναν; Γιατί αυτές οι διάφορες;
Δεν πάμε βικηθήκη καλύτερα; Εκεί υπάρχει ολόκληρη η αγία γραφή και στα ελληνικά (αρχαία) και στα aγγλικά….


Κεφάλαιον Κ'
1 ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πάντας τοὺς λόγους τούτους λέγων•
2 ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας. 3 οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ
. 4 οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. 5 οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδὲ μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς• ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, Θεὸς ζηλωτής, ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσί με 6 καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσί με καὶ τοῖς φυλάσσουσι τὰ προστάγματά μου.
7 οὐ λήψει τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπί ματαίῳ• οὐ γὰρ μὴ καθαρίσῃ Κύριος ὁ Θεός σου τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίῳ.
8 μνήσθητι τὴν ἡμέρα τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν. 9 ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου• 10 τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου• οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου, ὁ βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πᾶν κτῆνός σου καὶ ὁ προσήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοί. 11 ἐν γὰρ ἓξ ἡμέραις ἐποίησε Κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς καὶ κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ• διὰ τοῦτο εὐλόγησε Κύριος τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν.
12 τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι.
13 οὐ μοιχεύσεις.
14 οὐ κλέψεις.
15 οὐ φονεύσεις.
16 οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ.
17 οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου. οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν οἰκίαν τοῦ πλησίον σου οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ οὔτε τὸν παῖδα αὐτοῦ οὔτε τὴν παιδίσκην αὐτοῦ οὔτε τοῦ βοὸς αὐτοῦ οὔτε τοῦ ὑποζυγίου αὐτοῦ οὔτε παντὸς κτήνους αὐτοῦ οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστί.

Μπίνγκο!!!!!! Να οι 10 εντολές. Ολόκληρες!!! Βρε παιδί μου πολλά λένε , περισσότερα κι από αυτά που αναφέρονται στο site Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας..
Κύριοι της Εκκλησίας δεν μας τα λέτε καλά ή μαλλον "ολόκληρα". Γιατί δεν αναγράφετε τις εντολές αυτούσιες; Για να μην μας κουράσετε; Δε νομίζω…
Παπάδες,….. άλλο πράγμα είναι το’ ἐξ οἴκου δουλείας» κι άλλο το «ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας».. το πρώτο θα μπορούσε έχει οικουμενικό και αλληγορικό χαρακτήρα , ενώ το δευτερο είναι κάτι συγκεκριμένο, Αναφέρετε σε ορισμένους ανθρώπους. Ο θεός μιλάει στους Εβραίους και τους υπενθυμίζει ποιος είναι τι έκανε γι’ αυτούς και τι απιτεί ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ. Για να μην αναφερθώ στην 1η εντολή σύμφωνα με το Ορθόδοξο βίκι, που με τη καθοδήγηση του Άγίου Ιωάννη Δαμασκηνού , την κατέστησε ακόμα πιο «βολική» "Εγώ ειμι Κύριος ο Θεός σου. Ουκ έσονταί σοι θεοί έτεροι πλήν εμού". Όσο λιγότερα τόσο καλύτερα.
Πάμε στη 2η. Η ίδια ιστορία πάλι… Το ζουμί το αποκρύπτουν.. Κρύβουν επιμελώς ότι ο θεός είναι ζηλωτής (a jealous God =ζηλιάρης θεός, κατά το αγγλικό κείμενο) και ότι για την αμαρτία (της αμφισβήτησης του θεού ) των γονέων τιμωρεί τα παιδιά, ακόμα και ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά..
Επίσης αυτά τα νερά που είναι κάτω από τη γή που κολάνε; Τι δημιουργός είναι αυτός που λέει ότι η γή έχει από κάτω νερά; Δε γνωρίζει τι έφτιαξε;
Εντολή 3η .. κουτσουρεμένη κι αυτή από την ΙΜ. … την απειλή του θεού , την κάνει γαργάρα.. (οὐ γὰρ μὴ καθαρίσῃ Κύριος ὁ Θεός σου τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίῳ)
Εντολή 4η μισή της μισής… Προφανώς αυτά που αναφέρει τα θεωρούν περιττά. Περιτά; ή….. «καλό είναι» να μην ακουγεται αυτό που λέει … «ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου»; Ο δούλος σου και η δούλη σου δηλαδή;
Εντολή 5η , βολευει όπως είναι
Εντολές 6η, 7η, 8η, αντε και 9η, τι να κόψεις;….
Εντολή 10η κι εδώ δεν κόβουμε τίποτα, αφού «ο παίδας και η παιδίσκη» δεν έχουν μπροστά το «ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου» όπως η 4η εντολή σαν μέτρο συγκρισης και σου λέει θα νομίσουν τα πρόβατα (το ποίμνιο) ότι πρόκειται για γιο και κόρη…
Μετάφραση των (ολόκληρων) εντολών υπάρχει στο
http://www.gotquestions.org/Greek/Greek-ten-commandments.html
Δεν ξέρω τι ρόλο βαράνε αλλά τις έχουν ολόκληρε και μεταφρασμένες τις εντολές)
Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η Εκκλησία προσαρμόζει τα ιερά κείμενα κατά το δοκούν, ακόμα «διορθόνωντας» και τον θεό.
Έναν θεό που είναι ζηλωτής , που καταριέται , που μιλάει για δούλος και για νερά στα οποία επιπλέει η γή.
Ο Θεός των Εβραίων, είναι κακός, φθονερός, αιμοσταγής, μσιαλοδοξος,ματαιόδοξος, , αιμοχαρής, αυταρχικός..... Όσο κι αν προσπαθησετε δεν πρόκειτε να τον κάνετε θεό της αγάπης.

47 σχόλια:

 1. Τόσο καιρό γιατί δεν σφύριζες να σου κάνω ένα link; Μόνος μου θα σας ψάχνω;
  Άντε καλό δρόμο να έχεις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τώρα ξεκίνησα να "μπλογκρω" . Ευχαριστώ για την επίσκεψη και για το link.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. -Πολύ καλή η εργασία σου Θεόδωρε. Δεν έχουν αρχή και τέλος οι παραποιήσεις και αντιφάσεις και παράλογα και και και....από τα λεγόμενα, "ιερά τους βιβλία". Ο επίλογος στην εργασία σου τα λέει όλα...
  -"Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η Εκκλησία προσαρμόζει τα ιερά κείμενα κατά το δοκούν, ακόμα «διορθώνοντας» και τον θεό(εδώ θα έβαζα και το 'τούς'στο τέλος) .
  Έναν θεό που είναι ζηλωτής , που καταριέται , που μιλάει για δούλος και για νερά στα οποία επιπλέει η γή.
  Ο Θεός των Εβραίων, είναι κακός, φθονερός, αιμοσταγής, μισαλλόδοξος,ματαιόδοξος, , αιμοχαρής, αυταρχικός..... Όσο κι αν προσπαθήσετε δεν πρόκειται να τον κάνετε θεό της αγάπης."

  ΥΓ- Αν μου επιτρέπεις μια παρατήρηση.... Καλό θα ήταν, να άφηνες αρκετές ημέρες μια ανάρτηση ,για να μπορέσει να προωθηθεί. Γνώμη μου....
  Εσύ είσαι ο διαχειριστής... εσύ αποφασίζεις !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΒΑΘΎΤΕΡΑ ΚΑΠΙΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.ΓΙΑ ΣΑΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΕΡΑΣΙΑ.

   Διαγραφή
  2. Ποιες έννοιες πρέπει να γνωρίζει "βαθύτερα"; Ο Μωυσής τα έλεγε αυτά πριν από ~3000 χρόνια σε αγράμματους ανθρώπους, νομάδες που περίμεναν βοήθεια εξ ουρανού. Καταλάβαιναν αυτοί βαθύτερα τις έννοιες που δεν καταλαβαίνει ο Σταύρος;

   Διαγραφή
  3. Ακομα και εδω υπαρχουν προβληματα με ολους σας
   Ο στελιος λεει:Ο Μωυσής τα έλεγε αυτά πριν από ~3000 χρόνια σε αγράμματους ανθρώπους, νομάδες που περίμεναν βοήθεια εξ ουρανού.
   Ο ΜΩΥΣΗΣ ΔΕΝ ΕΓΑΨΕ ΤΙΣ ΕΒΤΟΛΕΣ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΕΔΩ ΕΞΟΔ 24: 12 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Ανέβα σε μένα στο βουνό, και να είσαι εκεί· και θα σου δώσω τις πέτρινες πλάκες, και τον νόμο, και τις εντολές που έγραψα, για να τους διδάσκεις.
   ΕΑΝ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Ο ΘΕΟΣ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΣΤΟΝ ΜΩΥΣΗ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΔΑΞΕΙ ΣΤΟ ΛΑΟ..

   Διαγραφή
 4. Εννοείς Σταύρο να αναρτώ σε πιο αραιά διαστήματα? Ναι εχεις δίκιο.
  Επίσης ειναι σωστη η παρατήρησή σου στο τμήμα που λέω ....«διορθώνοντας» και τον θεό.
  Οπότε το τμήμα αυτό γίνεται: ....«διορθώνοντας» και τον θεό ΤΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εφόσον δεν υπάρχουν αυτά τα κείμενα στην εκκλησία ούτε στην αρχαία διάλεκτο(γιατί εάν υπήρχαν θα τα διαβάζαμε κι εμείς και δεν θα χρειαζόμασταν κανέναν κληρικό να μας το μεταφράσει), εσύ καλέ μου φίλε που τα ανακάλυψες όλα αυτά? Μήπως είναι άλλο ένα αιρετικό κείμενο, όπως υπάρχουν εκατομμύρια απο αυτά? Το άσχημο της υπόθεσης είναι ότι υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ο,τι τους πλασάρει ο καθένας κι αυτό είναι πολύ κακό για τον Άνθρωπο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν τα έχεις διαβάσει! Μισοξέρεις ό,τι σου μάθανε στο σχολείο και στο κατηχητικό! Διάβασε το βιβλίο της Π.Δ. Έξοδος 20.4-7 και θα βρεις ακριβώς αυτά που έγραψε ο Θόδωρος... Αναρωτιέμαι, τι θα πράξεις όταν δεις ότι σε δουλεύουν τόσα χρόνια οι "πατέρες"...

   Διαγραφή
 6. όλα Αυτά ειναι από την Αγία Γραφή. Από την παλιά Διαθήκη.. Ειναι τα κανονικα κειμενα ....
  Οι μεταφρασεις σίγουρα δεν ειναι επίσημες , αφου Η Ελληνικά ορθόδοξη Εκκλησία δεν ανέχεται μεταφρασεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλησπέρα φίλε μου. Εάν κατάλαβα καλά, αυτό που λες είναι ότι, η Αγία Γραφή που υπάρχει στην Εκκλησία, η Αγία Γραφή που έχω στο σπίτι μου, η Αγία Γραφή που έχουν όλοι οι χριστιανοί στα σπίτια τους, αποτελείται από ελλειπή και παραποιημένα κείμενα και ότι μόνο εσύ έχεις την γνήσια Αγία Γραφή ολοκληρωμένη και όλες οι Άλλες είναι πλαστές. Ευχαριστώ που επιβεβαίωσες ο,τι έγραψα εχτές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μάλλον δεν κατάλαβες καλά... Η αγια γραφή ειναι μία και αυτά που γραφω εγώ τα γραφει η αγία γραφή.. Απλά πήγαινε στο κεφάλαιο Κ (20) της "εξόδου" και θα δεις ότι αναφερει αυτά που γραφω εγώ με κοκκινα γράμματα και μπορείς να τα βρεις εδώ http://el.wikisource.org/wiki/%CE%88%CE%BE%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82 και να τα διασταυρώσεις με τη δική σου...
  Δηλ η αγία γραφή που εχεις σπιτι σου γραφει λιγότερα από αυτά που γραφω εγώ εδώ?
  Εγω απλά θελω να τονίσω το γεγονός ότι τα Εκκλησιαστικά site αλλά και τα σχολικά βιβλία δεν αναφερουν τις εντολές αυτούσιες. Για διαβασε την αγία γραφή και πες μου με τι "ταιρίαζει. με αυτά που γραφω εγώ? με αυτά που λέει η el.orthodoxwiki.org/ ή με αυτά που γραφειτο site του Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλό το κρητικό πνεύμα, αλλά να μην μπερδεύεται κάνεις. Όπως έχεις το ανοιχτό μυαλό σου και σκέφτεσαι και προβληματίζεσαι, σκέψου και λίγο παραπέρα εάν σέβεσαι την νοημοσύνη σου. Λες οτι το κείμενο της Αγιας Γραφής είναι ελλιπές ..μπορεί, άνετα μπορεί κάποιος να αφαιρέσει κάτι. Και εδώ έρχεται η νοημοσύνη σου..Αν μπορεί να αφαιρεθεί κάτι...γιατί να μην μπορεί και να προστεθεί κάτι;; Είμαι υπέρ της κρητικής σκέψης, αλλά όχι της βολικής σκέψης. Σκέψεις μονόπλευρες και με παρωπίδες..δεν έκαναν ποτέ μεγάλα μυαλά.

   Διαγραφή
 9. απ ότι κατάλαβα , ανωνυμε , O Θόδωρος αναφερει αυτούσια τα χωρία της Αγίας γραφής , πραγμα που αποφευγουν να κάνουν οι επίσημοι και ανεπίσημοι παράγοντες της Εκκλησίας, για τί ετσι βολέυει καλύτερα την προπαγάνδα τους , το κηρυγμά τους.
  για τί αλλο ειναι να λες μη ζηλεύεις τα υπαρχοντα του διπλανού σου και άλλο μη ζηλεύεις τον δούλο του διπλανού σου...
  .. Αλλά η Αγία γραφή αυτό λεει.. απλά το αποκρύπτουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Τελικά δεν ξαναεμφανίστηκε ο ανώνυμος! Κατάλαβε ίσως ότι τον δουλεύουν και παίρνει χάπια για να συνέλθει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Τι αστείο κείμενο του συντάκτη είναι αυτό??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Γιατί ασχολείστε με το τι κάνει η εκκλησία και δεν ασχολείστε με τι κάνετε εσείς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ο Θεός να μας ευλογα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Οι εντολές ήταν αρχικά 600.Δεν μπορούμε να τηρήσουμε τις δέκα,αμφισβητούμε την πρώτη κ κυριότερη κ έχουμε διασύρει τις υπόλοιπες 9.Ερώτηση:από την στιγμή που δηλώνετε άθεοι,κάτι το οποίο είναι αναφαίρετο δικαίωμά σας,προφανώς έχετε σκεφτεί κ κατ'εσάς αποκλείσει την ύπαρξη του Θεού,γιατί λοιπόν όντας άθεοι ακόμη ασχοληστε κ συζητάτε για Θεό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι εντολές του Μωϋσή δεν είναι 600... αυτό είναι άλλου Ραβίνου Ταλμούδ και μάλλον αναφέρεσαι στην προφορική παράδοση των Φαρισαίων που καθιερώθηκε μετά Μωϋσέως. Μπερδεύεις τα πράγματα γιατί είσαι μπερδεμένος. Δεν πειράζει. Έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε ότι δεν ήρθε να καταργήσει το νόμο αλλά να τον εκπληρώσει, αλλά όχι τον Φαρισαϊκό βαβυλωνιακό νόμο, αλλά του Μωϋσέως. Γι' αυτούς τους αποκαλούσε ασπρισμένα μνήματα.

   Διαγραφή
 15. Τι ακριβώς είναι η βικηθήκη; Ποιος τη διαχειρίζεται και γράφει αυτά τα πράγματα; Είστε σίγουροι ότι είναι αξιόπιστο;; Κι αν τα έγραψε αυτά κάποιος άθεος; Άκου κει ζηλιάρης Θεός! Μη τρελαθούμε κιόλας!!!!! Έλεος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ο καθε ενας αναπτυσει μια θεωρια και νομιζει οτι κατι κανει πιστευε αυτα που θελεις και μην ασχολεισαι με τους αλλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Συμφωνώ με τον ανώνυμο πίστευε αυτό που θέλεις εσύ και μην κρίνεις ούτε σχολιάζεις τους άλλους είναι δικαίωμα τους όπως και δικαίωμα σας να πιστεύετε ότι θέλετε ποτέ ο Χριστος και κανένας παπάς δεν τράβηξε κανέναν από την μύτη να πιστέψει με το ζόρι, με ελεύθερη βούληση ο άνθρωπος πιστεύει ότι θέλει και όπου θέλει η δεν πιστεύει πουθενά
  εύχομαι ο Θεός να σας δόση φώτιση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΦΙΛΕ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ! ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΔΕΝ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ? ΔΕΝ ΑΓΑΠΑΕΙ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ?

   Διαγραφή
  2. koita file anwnume sigoura o an8rwpos mporei na pisteuei oti 8elei.(edw eimai ka8eti o ka8enas gia ton eauto tou pisteuei oti 8elei kai to gurnaei oses fores 8elei.giati mporei.giati einai i fusi tou an8rwpou na psaxnete na briskei na ka8usuxazei ki otan kati bre8ei ston dromo tou na tou allaksei tin gnwmi na to kanei kai outw ka8eksis-giati mporei.)otan omws zeis se mia koimwnia pou akoma kai simera en eti 2013 peis se kapoion "ksereis to papadario sas douleuei psilo gazi" ekei 8a uperaspistei to papadario ki as kserei oti exei adiko san foro timis gia ta tosa xronia sklabias sto ais8ima tou na anikeis se kapoio kaldo 8riskeiwn-xristianos boudistis mouame8anos masonos akoma kai satanistis -eisai se ena klado exeis katigoriopoii8ei katalila wste oi alloi kladoi na se apex8anontai kai na se katariountai .an peis"eimai a8eos "mpaineis monos s se mia katigoria pou se katariounte oles oi alles koinwnika.kai ekei uparxoun 2 tupoi an8rwpwn autoi pou se apex8anontai kai se blepoun me teliws diaforetiko mati pleon kai fusika den 8eloun sxeseis mazi sou les kai eisai magissa sto salem -kai kseroume pws teliwse auti i istoria-kai autoi pou 8a se paroun me to kalo giati eidan oti 8es na sw8eis kai me suzitiseis prospa8oun na se bgaloun apo tin katigoria pou mpikes monos s kai na se baloun stin diki tous-san na mazeuoun kapoia sullogi,opws emeis mikroi xartakia gia ta album tis panini- sumperasma diko mou, kai den 8a to kanw anwnuma -gt pisteuw oti i anwnumia sas prostateuei na lete apopseis pou 8a kratousate gia ton eauto sas se analogi katastasi- einai oti ontws mas douleuoun psilo gazi kai eite eimaste a8eoi eite psaxnoume tin lusi sto ti 8eloume na eimaste kai ti mas ekfrazei prepei na blepoume to dikaio. "kanenas papas den trabikse kanena apo tin muti na pistepsei me to zori" oxi den to ekane fanera alla otan autoi pou didaskoun tin agapi apomononoun koinwnika an8rwpous "gia na min epireasoun to poimnio tous" les kai to poimnio tous einai 5xrona ki esu poulas narkwtika se karameles.... kai file petro exw akousei xaraktiristika tin frasi "o 8eos kai o paradeissos einai san ton ilio oso apomakrunesai den blepeis den zestenesai den ksereis oti uparxei ara ginete dromos pou an apomakrun8eis polu den ksereis pws na pas." me apotelesma oloi na kataliksoume sto pur to ekswtero. ekeinos pou 8a pei oxi egw 8a pesei se 8anasimo amartima "perifania" kai 8a psinete gia pio polu kairo (twra 8a m peis pws ginetai na psinesai makrua apo ton ilio kanonika psinesai otan eisai polu konta kai se megala xronika diastimata upo tin skia tou-bges mia bolta stin paralia xwris antiliako kai 8a katalabeis kai pistepse me apexoume arketa apo ton ilio akoma. 8odora pou egrapses to ar8ro sumfwnw kai polu kali douleia!

   Διαγραφή
  3. kai epidi den to grafei gia kapoio logo Renia Bacharoudi

   Διαγραφή
 18. ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΛΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ''ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΜΕΝΑ'' ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ (ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ), ΑΥΤΟ ΤΟ BLOG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΜΕΝΟ ;
  ΝΑ ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑ;ΘΗΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΗ...
  Ο ΘΕΟΣ ΕΠΕΒΑΛΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΚΡΙΒΗ ΛΟΓΟ...
  ΔΙΟΤΙ Η ΣΚΛΗΡΟΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ Η ΔΗΘΕΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΨΩΘΗΚΕ ΠΑΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΣΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ...Ο ΝΟΜΟΣ ΗΡΘΕ ΑΠΟ ΘΕΟ ΔΙΑ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ...Η ΧΑΡΗ ΟΜΩΣ ΚΑΙ Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ ΗΡΘΕ ΔΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !
  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΤΑΝ ΚΑΤΕΒΗΚΕ ΣΤΟΝ άδη ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑΒΛΙ...ΚΑΤΕΒΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΣΟ ΖΟΥΣΑΝ ΕΔΩ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ, ΕΙΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΑΝ ΤΟ ΜΩΣΑ'Ι'ΚΟ ΝΟΜΟ (ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΚΑΡΔΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΙΑΣ ΤΩΝ), ΕΙΤΕ ΖΟΥΣΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΩΣΑ'Ι'ΚΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΘΑΙΝΑΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΣΥΓΚΡΙΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΤΣΙ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ.
  Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ ΟΠΩΣ ΕΥΣΤΟΧΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΗΝ Α' ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ...ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΛΟΜΑΘΗΜΕΝΟΥΣ.
  ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΖΩΗ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΑΣΤΑΛΕΙΕΣ ΤΟΥ...
  ΑΥΤΟ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ;
  ΠΩΣ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΝ ΜΙΣΕΙ ;
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ.
  ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΞΑΝΑΚΑΝΕΤΕ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΘΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ''ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΜΕΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ'' ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑΣ...
  ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΚΑΤΕ ΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ ΚΑΤΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΕΡΑ...ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΑΝΑΓΚΗ ΕΔΩ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΑ...ΤΟΤΕ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΛΑΤΡΕΥΑΝ ΓΙΑ ΨΕΥΤΟΘΕΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ...ΜΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΒΑ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΟ...ΝΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΕΡΑ !
  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤ' ΑΝΑΓΚΗ ΤΑ ΝΕΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 'Η ΛΙΜΝΕΣ.
  ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΚΑΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΤΣΙ ΗΜΟΥΝ...ΤΥΦΛΟΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΑ ΟΤΙ ΒΛΕΠΩ...
  ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΔΕΧΤΗΚΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΩΣ ΚΥΡΙΟ, ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ ΜΟΥ, Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΖΩ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ !
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΑΡΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΦΙΛΕ !

   ΔΛΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΩ , Η ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑ ? ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ?

   Διαγραφή
  2. 2000χιλ χρονια θεος αν υπαρχει,και αν εχει μυστικες σκεψης και ποιες αυτες δεν ξερω,παντως παντα τους απατεωνες και κλεφτες βοηθα,εμας τους φτωχους στην τυρανια γιατι?Το παιδι μου γιατι το τιμωρη στην πεινα και στης αρρωστιες,το παιδι αυτο τι φταιει,γιατι μονο τιμωρη που κοιτα?Και μην μου πεις εχει τα σχεδια του, 2000 χιλ χρονια δεν θα ζησω να τα δω,αν ηταν θεος θα εφτιαχνε και κολαση,και σαταναδες,και τιμωριες,δεν κανει ο θεος τιμωριες.Δεν υποσχεται ο θεος και δεν ειναι τιμωρος.

   Διαγραφή
 19. As grapsw kai gw mia apantisi meta ap ola auta ta sxolia! :P
  Gi autous pou lene "asxolisou me to ti pisteueis kai min asxolisai me tous allous":
  Fusika kai tha asxolountai me to ti pisteuoun oi alloi!
  Einai logiko na se noiazei gt zoume se mia koinwnia pou kanonizetai i zwi mas mesa apo tis apopseis allwn apo ti stigmi pou genniomaste! (gia na min anaferthw sta politika... :P)
  Oson afora ti thriskeia apo to dimotiko nte kai kala mathainoume thriskeutika (pou kanonika tha prepe na onomazontai Xristianika/Xristianologia i opws alliws thelete... ). Giati na mathainw apo tin prwti dimotikou mexri to lukeio gia ton Xristianismo? (gt gia alles thiskeies den mas eipan tipota kai den nomizw na diafwnei kapoios s auto...). Giati dld na asxoloumai m auto afou einai kati pou den me afora (opws lete kai seis )? Anagkazomai omws na asxolithw kai den m afinei na skeftw eleuthera kai na epileksw ti thelw egw na pistepsw...

  Mathainoume apo mikroi na pigainoume ekklisia! Akomi kai sta sxolika xronia pou mas anagkazoun me tin apeilei apousiwn! Kapoioi pou sunexizoun na pigainoun kai megaloi pragmatika exw antilifthei polles fores oti i thriskeia gi autous mporei na nai kai thema sunitheias kai oxi pragmatikis pistis! (gia kapoious panta milaw )
  Kai sunexizw:
  Giati egw otan megalwsw, vrw tin katallili suntrofo prepei nte kai kala na kanw thriskeutiko gamo?
  Giati an den kanw oloi tha me koitane me miso mati!!! (Den to thelw auto! Ti tous ekana gia na mou to kanoun?)Kai telika i eirwnia einai: oti otan erthei i wra ekeini tha to kanw gia tous dikous mou kai oxi gia mena!
  Giati na plirwnw forous apo ton potapo mistho mou s autous pou ekproswpoun kati pou den me afora?
  Giati oi ekproswpoi autou tou egxeirimatos (etsi katantise praktika) na katexoun terasties ektaseis gis (milame gia TERASTIO PLOUTO!!!) oi opoies anikoun sti xwra mou dld en meri kai se emena?
  Ki an diafwneite me auta pou kanoun ta afentika tis ekklisias enw sas prosvlaei ta pisteuw sas, mallon kapoia stigmi tha prepei na kanoume kati emeis pou "dn prepei na asxoloumaste me tous allous".

  Giati mas epirreazei kai mas auto!!! Ekei thelw na kataliksw!

  Y.G.: An diafwneite me ola osa eipwthikan parapanw tote kai meis tha stamatisoume na asxoloumaste me tous allous kai tha asxolithoume me tous eautous mas! Oxi oti auta einai ola, apla auta mou rthan twra :P

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Το τι πιστευει ο καθε ανθρωπος ειναι δικαιωματου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστά. Όποιο λοιπόν δικαίωμα έχεις εσύ (αναφέρομαι γενικότερα και όχι ειδικά σε σένα) να πιστεύεις σε θεό, σε όποιο θεό, άλλο τόσο δικαίωμα έχουν και όσοι άλλοι δεν πιστεύουν σε θεό να εκφράζουν άποψη και να έχουν κριτική σκέψη σε αυτά που τους βομβαρδίζει (αιώνες τώρα) κάποιο θρησκευτικό δόγμα, όποιο δόγμα.

   Εκτός εάν η θεϊστική άποψη είναι ότι δεν έχουν το δικαίωμα αυτό… οπότε εδώ, μάλλον έχουμε ένα θεμελιώδες πρόβλημα που γυρνά αιώνες πίσω την ανθρωπότητα.

   V.

   Διαγραφή
 21. Ποσο χαμηλο επιπεδο να ασχολειστε με εναν Θεο που δεν πιστευετε.Ποσο αμορφωτοι Θεε μου!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χαμηλό επίπεδο; Αμόρφωτοι; Ας είναι, απαντώ..

   Κυρίως λοιπόν γιατί ότι έχει να κάνει με τις θρησκείες είναι μια απευθείας επίθεση στην λογική και την ευφυΐα του ανθρώπου. Και όσο αυτό το «φτωχό» και ..αμόρφωτο.. ανθρώπινο μυαλό μπροστά στην .. «τελειότητα του θεού» –όποιου θεού- θα βρίσκει αντιφατικά έως και ανήθικα στοιχεία μέσα σε διδαχές και «ιερά βιβλία» που καταγράφουν το λόγο του ..θεού.. και όσο τα θρησκευτικά δόγματα –όλα- θα παρεμβαίνουν στην δημόσια ζωή και θα επηρεάζουν με διαφόρους τρόπους …τότε, κάπου εκεί, ναι, αυτός ο …κακός και αμόρφωτος άνθρωπος.. «αναλαμβάνει την ευθύνη» να τα αναδείξει και να τα φέρει στην κρίση και κριτική όλων όσων έχουν τουλάχιστον την στοιχειώδη ανάγκη να γνωρίζουν εάν αυτό που πιστεύουν είναι πράγματι αληθινό… και όχι να το αποδέχονται ως αληθινό επειδή κατηχήθηκαν να το πιστεύουν ..επειδή το λέει το βιβλίο.

   Αλήθεια όμως, μιας και επικαλέστηκες το «αμόρφωτοι» και το «χαμηλό επίπεδο» -και έκανες και κριτική βάση αυτών σε όσους δεν πιστεύουν και κάνουν κριτική - … το πιστεύω σου σε αυτήν την συγκεκριμένη θρησκεία, προέκυψε μέσα από γνώση; επίπεδο; ….και ήταν μια συνειδητή σου απόφαση να ακολουθήσεις αυτό το δόγμα; Ή απλά συνέβη για τι έτυχε.. να γεννηθείς σε μια χώρα που έχει τον χριστιανισμό ως εθνικό θρήσκευμα;

   Σκέψου λοιπόν αυτό.. πριν κατεβάσεις ΕΣΥ το επίπεδο μιας κουβέντας που ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ έναν υγιή αντίλογο.

   V.

   Διαγραφή
 22. έπεσα τυχαία στο blog σου,αναζητώντας άλλο θέμα,και θα πρέπει να σου γράψω τα παρακάτω,διότι ένιωσα την ανάγκη να το κάνω(και μόνο γι αυτό*).
  λυπάμαι πολύ,που κάποιοι αδελφοί Χριστιανοί(και εγώ ως Χριστιανός σου γράφω βέβαια),δεν μπορούν ακόμα να διανοηθούν οτι γύρω μας,υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που τους "χρειάζονται".
  το να δηλώνεις άθεος,προφανώς έχεις τους λόγους σου να το κάνεις,με γειά σου με χαρά σου,αλλά θα διαφωνήσω μαζί σου διότι βίωσα το έλεος του Θεού(μιλάω για τον Ένα,μοναδικό και τριαδικό Θεό πάντα).
  αυτός ο Θεός λοιπόν,ο τριαδικός έδωσε κάποιες εντολές στον Μωησή,διότι οι Εβραίοι,ως ατίθασος λαός που είναι,είχαν ξεφύγει τελείως!
  οι Εβραίοι ΕΙΝΑΙ ο περιούσιος λαός του Θεού,για έναν και μόνο λόγο,που θα τον κατανοήσεις καλύτερα όταν γνωρίσεις έστω και έναν απο δαύτους!(μιλάω για το σήμερα*).
  είναι τόσο "κάπως",που αρνούμαι εντελώς να στο περιγράψω!!!
  όχι κακοί,όχι...απλά δεν βρίσκω κατάλληλη λέξη στο λεξιλόγιό μου.κάποτε πρίν τους γνωρίσω μαζικά σαν λαό,είχα και εγώ τις ίδιες απορίες με σένα φίλε μου!
  κανένας άλλος λοιπόν λαός στον κόσμο(σου μιλώ πολύ ειλικρινά,και κατόπιν αρκετής επαφής που είχα μαζί τους)δεν θα μπορούσε να είναι ο "περιούσιος" λαός του Θεού!.γιατί στο γράφω αυτό....?
  όταν και αν ποτέ έρθεις σε επαφή μαζί τους,θα καταλάβεις οτι χρειάζονται τόση αγάπη,τόση φροντίδα,τόσο έλεος,ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΔΟΥΛΕΙΑ σαν άνθρωποι,σαν χαρακτήρες,σαν ψυχοσύνθεση,που με μιάς θα αρχίσουν να σου λύνονται όλες οι απορίες περι Θεού και περιούσιου λαού Του!
  διότι,μόνο ο ένας Θεός,αυτός και μόνο θα μπορούσε να αναφωνήσει επάνω στο σταυρό "πατέρα συγχώρεσε τους,διότι δεν ξέρουν τι κάνουν"!
  αυτό και ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ,ασχέτως απο το προσωπικό βίωμα που είχα,και το οποίο δεν θέλω να περιγράψω(διότι δεν νομίζω οτι χρειάζεστε καν για να πιστέψετε ή το αντίθετο),φτάνει!
  απο τα χείλη του Χριστού,πού (επιστημονικά αποδεδειγμένα),πέθανε απο ασφυξία επάνω στο σταυρό(εκεί τελικά οδήγησαν όλα τα βασανιστήρια που Του έκαναν,και απο αυτό εν τέλει διεκόπη η κατα σάρκα ζωή Του),δεν θα μπορούσε να ακουστεί(και δεν θα ανεχόμουν να μάθω οτι ακούστηκε)ΚΑΜΜΙΑ ΆΛΛΗ ΦΡΑΣΗ!!
  αυτό και μόνο για μένα τον κάνει Θεό,και Άνθρωπο μαζί!
  αναλογιστείται μόνο πόσες φορές ημερησίως θέλει να βγάλει ο ένας μας τα μάτια του άλλου για ψιλοπράγματα και το ξανασυζητάμε!
  φαντάσου τώρα να συγχωρείς τον ίδιο σου το φονιά,και μάλιστα ΕΝ ΖΩΗ και ΔΗΜΟΣΙΑ,όχι απο μέσα σου!
  αδέρφια μου λοιπόν ''άθεοι"(όπως αυτοαποκαλείστε)(προσωπικά δεν δέχομαι να σας αποκαλέσω έτσι,διότι θεωρώ οτι σας προσβάλλω και εσζάς και την νοημοσύνη σας,μα κυρίως την ύπαρξή σας)εύχομαι ολόψυχα η γέννηση του Χριστού μας,να φέρει ειρήνη,αγάπη,ζεστασιά και να διώξει το φόβο απο τις καρδιές μας!
  καλή συνέχεια στον αγώνα σας!
  όσο για τους αδελφούς Χριστιανούς εύχομαι να τους φωτίζει ο Θεός να βρίσκουν πάντα το δρόμο να δέχονται και να αγαπούν εαυτούς και αλλήλους,όπως δεν έχουν αγαπήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν!
  Καλά Χριστούγεννα σε όλους,με υγεία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Μαλλον φιλε μου εχεις παθει παρακρουση και δεν ξερεις τι λες.
  Θα σου εξηγησω εγω μηπως καταλαβεις τι λες.
  Στην 1η εντολη που βρισκεις τι διαφορα? δεν βλεπεις οτι το νοημα της εντολης δεν αλλοιωνεται, το ιδιο δεν συμβαινει και με την 2η, 3η, 4η, 5η, 6η,...10η εντολη μαλλον φιλε μου πρεπει να ξαναπας στο δημοτικο να ξαναμαθεις γραμματα και μετα να βγαινεις να κηρυττεις σε μας την αληθεια.
  Την αληθεια αυτη την ασπαστηκαν δισεκατομμυρια ανθρωποι ανα την υφηλιο και δεν θα περιμεναμε απο σενα να μας διδαξεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Εξαιρετικό το άρθρο Θεόδωρε, συγχαρητήρια για τον κόπο σου, τροφή για σκέψη, και συζήτηση. Εάν θέλεις, ψάξε για το θέμα σου τις σχέσεις ανάμεσα στις 3 κύριες αβρααμικές θρησκείες (την, εξής μια). Ενδεχομένως το γνωρίζεις, το αναφέρω όμως κυριως για να δημιουργήσω ερεθίσματα έρευνας στους φίλους θεϊστές χριστιανούς.. έχει ενδιαφέρον. Να είσαι καλά.

  V.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Διάβασα όλα τα σχόλια και χωρίς να έχω θυμό μέσα μου ή να προσπαθώ να πείσω κάποιον αυτό που νομίζω είναι ότι ΌΛΟΙ έχετε 1 δίκιο. (Δεν γράφω με ειρωνικό ύφος, αυτό που έγραψα το εννοώ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  Από Νέα Ιωνία Αττικής.

  Τις Δέκα Εντολές τις ξέρεις όπως λες απέξω και ανακατωτά αλλά φρονώ ότι δεν τις ξέρεις από μέσα!
  Θα σου φέρω ένα παράδειγμα πρακτικό χειροπιαστό και ο νοών νοείτω.
  Αν η Τροχαία για την ασφάλειά μας και εφαρμόζοντας τον ΚΟΚ επιβάλλει πρόστιμα και αυστηρές ποινές για τους παραβάτες σημαίνει ότι είναι κακή, φθονερή, αιμοσταγής, μισαλλόδοξη ματαιόδοξη, αιμοχαρής και αυταρχική;
  Φυσικά ΟΧΙ!
  Μας προειδοποιεί για τις συνέπειες της κάθε παράβασης για να μας προστατεύσει και να φθάσουμε με ασφάλεια στον προορισμό μας, και ο ΚΟΚ δεν ισχύει μόνο για τους οδηγούς μιας συγκεκριμένης πόλης αλλά για ΟΛΟΥΣ.
  Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τις Δέκα Εντολές.
  Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν δεν κατάλαβες καλά, μας κάνουν αναπολόγητους σε ημέρα κρίσεως, ότι δήθεν δεν γνωρίζαμε.
  Αλλά γιατί κουράζεσαι με την Παλαιά Διαθήκη.
  Δές την Καινή Διαθήκη με τα τρομερά ΟΥΑΙ που απήυθηνε ο Κύριος στους Γραμματείς και Φαρισαίους.
  Μήπως δεν ισχύουν και για εμάς;
  Ο Θεός είναι αγάπη και έλεος για τους μετανοούν τας και εφαρμόζοντας τις Εντολές Του, είναι όμως και φοβερός Κριτής και Δίκαιος απέναντι στους αμετανόητους και παραβαίνοντας το θέλημά Του αποδίδοντας δικαιοσύνη.
  Έτσι λοιπόν και "για να περάσει η ώρα" όπως λες εσύ, σου γράφω και το άλλο:
  Η ανθρωπότητα ολόκληρη αντιπροσωπεύεται πλήρως καθρεπτιζόμενη στα πρόσωπα των δύο κρεμασθέντων ληστών εκατέρωθεν του Εσταυρωμένου Κυρίου της Δόξης και Θεού μας Ιησού Χριστού.
  Ο ένας με πνεύμα κοσμικό, σαρκικό, πνιγμένος στα πάθη του και βυθισμένος στην φιλαυτία του, απόρροια του εγωκεντρισμού του, αμετανόητος για τις παραβάσεις και παρεκτροπές του, ζητά το αυτονόητο για την ψυχική του κατάσταση, να σώσει το τομάρι του δηλαδή, αγνοώντας την ανθρώπινη δικαιοσύνη, τους νόμους της οποίας παράβηκε καθώς και την επερχόμενη Θεία Δικαιοσύνη.
  Ο έτερος με σαφή ένδειξη της συναίσθησης της υπαιτιότητάς του- αμαρτωλότητάς του και με φανερά σημεία μετάνοιας για τα πεπραγμένα του εκλιπαρεί το έλεος του Κυρίου, παίρνοντας την επιβεβαίωση από το Θείο και αψευδές Στόμα Του ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες του και έγινε ο πρώτος εισελθών εις τον παράδεισο.
  Αν στον προορισμό του και στη δουλειά του φθάνει κανείς ασφαλής, τηρώντας τους κανονισμούς του ΚΟΚ και τις υποδείξεις της Τροχαίας, το ίδιο ισχύει και για τον παράδεισο. Θα εισέλθουν άνθρωποι που μετανόησαν και τήρησαν τις εντολές του Θεού ενώ στην κόλαση άνθρωποι αμετανόητοι και παραβάτες του Θείου Νόμου.
  Εν κατακλείδι είμαστε όλοι ανεξαιρέτως, ΑΝΑΠΟΛΟΓΗΤΟΙ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Συντάκτα του αστείου αυτού κειμένου χαλάρωσε. προφανώς ούτε θεολογική παιδεία έχεις ούτε χριστιανός είσαι οπότε... Διάβασε όποιο κείμενο θες, δεν νομίζω να σου κάνει διαφορά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. ΘΕΟΔΩΡΟΣ απο Πειραια
  προς @24 Μαΐου 2014 - 11:29 μ.μ.
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ Από Νέα Ιωνία Αττικής.
  Θεωρώ ότι το ‘επιχείρημα- παρομοίωση’ 10 ‘εντολών’ (ούτε καν κανόνων πολλώ δε μάλλον ΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ) με τον ΚΟΚ δίδει μια δυνατότητα διερεύνησης ‘απο μέσα’
  (οπως γράφεις) δηλαδη του ‘ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ’. Το (ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ) ‘κοινό’ στοιχείο που έχουν αφορά στο οτι και στις δυο περιπτώσεις πρόκειται περι ‘κωδίκων’ που περιέχουν ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ [Πλην μιας υποπεριπτώσεως (τίμα πατέρα-μητέρα ίνα ευ -‘ΑΜΟΙΒΗ’ - σοι γένηται) στην ομάδα των ‘εντολών’] ΠΟΙΝΕΣ ανεξαρτήτως του βαθμου αυστηρότητας οι ΟΠΟΙΕΣ αποτελούν την βάση πάνω στην οποια στηρίζονται τα ‘ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ’ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ (καθε) ΣΥΣΤΗΜΑ . ΠΟΙΝΕΣ που ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ εχουν ΜΕ
  [..] τις ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ της κάθε παράβασης για να μας προστατεύσει ...[..] οπως γραφεις
  Αυτο ειναι χαρακτηριστικό των ΝΟΜΩΝ κατα κυριολεξια (π.χ των φυσικων οπως του ΝΟΜΟΥ ‘της βαρύτητας’ [ Αν αγνοήσεις απαγορευτικό σημα διέλευσης ΚΟΚ οι πιθανότητες να πεθάνεις
  (να υποστείς τις συνέπειες ) εξ αυτης της αιτίας ειναι πολύ λιγοτερες απο το ‘αγνοήσεις’ τον ΝΟΜΟ ‘της βαρυτητας’ (παγκόσμια έλξη) πηδώντας απο κάποιο μπαλκόνι. Επίσης και το ‘αναπολογητον’ σε ημερα κρισεως δεν εχει σχεση με τις συνεπειες ‘σχεδον’ ουτε με τις
  ποινες εφοσον υπαρχει το ενδεχομενο της ‘μετανοιας’ ενος ορου που δεν υπαρχει στον ΚΟΚ
  Μεχρι και οι σκυλοι του Παυλωφ ‘ξεχωριζουν’ την ΠΟΙΝΗ απο την ‘ΣΥΝΕΠΕΙΑ’
  μη σου πω μεχρι και ο “Δημοσθενης” ο γνωστος , σε κριση ειληκρινειας
  Το παραπανω δεν ειναι παρα μονο η εισαγωγη σε ενα μεγαλο κεφαλαιο σχετικο
  με την ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑ . Αν υπαρχει ενδιαφερον θα συνεχισουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Θεόδωρος από Ν.Ιωνία.
  Το παράδειγμα με τον ΚΟΚ είναι για να αντλήσουμε ορισμένα ασφαλή συμπεράσματα.
  Όπως δεν μπορούμε να αποδώσουμε χαρακτηρισμούς (κακός, φθονερός, αιμοσταγής, μισαλλόδοξος,
  ματαιόδοξος, αιμοχαρής, αυταρχικός κλπ) στο νομοθέτη του ΚΟΚ για τις αυστηρές ποινές των παραβάσεων έτσι και για τις Δέκα Εντολές δεν προσάπτουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς στο Θεό, μόνο και μόνο επειδή δεν τις κατανοούμε ή δεν γνωρίζουμε το γιατί ή το πώς.
  Διερεύνηση;
  Ασφαλώς!
  ""Ερευνάτε τας γραφάς"".(Ιωάν.Ε 39)
  και τότε
  ""ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. "" (Ιωάν Η 31-32)

  Τώρα η συνέπεια της τήρησης ή μη του ΚΟΚ είναι η ασφαλής ή η μη ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων
  και όχι οι ποινές όπως σωστά επισημαίνεται..
  Οι ποινές όμως αναχαιτίζουν τρόπον τινά τους επίδοξους παραβάτες και τους προστατεύουν ενίοτε και παρά την θέλησή τους. Και έχομε από τη μία την τήρηση των νόμων του ΚΟΚ και από την άλλη τό όφελος της ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων.
  Το ίδιο ισχύει και για τις Δέκα Εντολές.
  ""Τί οὖν ὁ νόμος; Τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη.....Ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν·""(ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Γ'΄19-24)

  Επί της ουσίας
  ""τὸ γὰρ οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.......ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι· .... Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν....""(ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΙΓ΄9-12)

  Το δε "αναπολόγητον εν ημέρα κρίσεως" είναι συνέπεια της περιφρόνησης των εντολών του Θεού και της μη τήρησης αυτών.

  «.......Εἶπε δέ· ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου· ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου.Λέγει αὐτῷ Ἀβραάμ· ΕΧΟΥΣΙ ΜΩΥΣΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΑΣ · ΑΚΟΥΣΑΤΩΣΑΝ ΑΥΤΩΝ. Ὁ δὲ εἶπεν· οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλ᾿ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν.Εἶπε δὲ αὐτῷ· εἰ Μωυσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται.»
  (Λουκ ιστ΄19-31)

  Όσο για τη μετάνοια (ενός όρου που δεν απαντάται στον ΚΟΚ, αλλά υπάρχει στον "ΚΟΚ" του φιλεύσπλαχνου και πολυέλεου Θεού) φαντάζομαι πως όλοι μας γνωρίζουμε τη σημασία του όρου (μετανοώ, αλλάζω γνώμη ή απόφαση, λυπούμαι για κάτι που έκανα ή παρέλειψα να κάνω).
  Όλοι ανεξαιρέτως είμαστε παραβάτες του Θείου Νόμου και χρήζουμε μετανοίας.

  «Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.»
  (Α’ Ιωάν. α΄ 8)

  ""Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.""
  (Ματθ. δ΄ 17,)

  Μετανοείτε ΑΠΑΝΤΕΣ.
  Χωρίς μετάνοια δεν σώζεται κανείς.
  Είναι αυτή που ανοίγει τις πύλες τις κλειστές του παραδείσου.
  Είναι ένα ουράνιο δώρο του Θεού στον άνθρωπο.
  Στοιχείο απαραίτητο γαι τη σωτηρία της ψυχής μας.
  Στοιχείο το οποίο όμως προκύπτει, υφίσταται και παρέχεται στον άνθρωπο, όχι ως «ενδεχόμενο» διαπράξεως μιας αμαρτίας (υποκρύπτει σκοπιμότητα), αλλ’ ως αποτέλεσμα της επίγνωσης και συναίσθησης της αμαρτωλότητάς μας.

  «Ἥμαρτες;
  Ἡσύχασον
  οὐ γὰρ τὸ ἁμαρτεῖν τοσοῦτον δεινὸν, ἀλλὰ τὸ ἐμμεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ κακόν,
  τὸ μὲν γὰρ ἀπολογίαν ἔχεται, τὸ δὲ ἀσύγγνωστον τιμωρίαν ἀποφέρεται....... Οὐ κατακρίνῃ ὅτι ἥμαρτες, ἀλλὰ τιμωρῇ ὅτι ἁμαρτήσας οὐ μετενόησας...... φιλανθρωπίας γὰρ ὁ παρὼν καιρός ......... Ἥμαρτες; Μετανόησον•.•»
  Ιωάννης Χρυσόστομος

  Μετάνοια, το Ά και το Ω της βιοτής μας.
  Μετάνοια, λουτρό παλιγγενεσίας.
  Μετάνοια.....
  πολίτες παραδείσου ἑτοιμάζει,
  κι ἕκαστος στόν ὅποιο ἐνδοιασμό,
  ἄς ἔχει κατά νοῦ καί ἄς θαυμάζει
  ληστήν μετανοοῦντα στόν σταυρό!

  «Καὶ ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ· μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.» (Λουκ. κγ΄ 42-43)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια (εκτός αν ήθελες απλά να συκοφαντήσεις Τον Θεό), ψάξε να βρεις τι σημαίνει Ζηλωτής και μην δίνεις λάθος πληροφορίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή